księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZABS czyli mięśnie brzucha         AHA          27.90zł   20.93zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Kurt Brungardt

ISBN: 978-83-7229-181-3

Ilość stron: 140

Data wydania: 2008

Chcesz mieć im­po­nu­ją­cą kla­tę? Po­pra­cuj nad ple­ca­mi!

W 6-ty­go­dnio­wym cyk­lu tre­nin­gów ćwi­cze­nia mięś­ni brzu­cha zo­sta­ły wkom­po­no­wa­ne w plan roz­wo­ju ca­łe­go cia­ła, po to by by­ły je­szcze sku­te­czniej­sze.

Nie­waż­ne, czy je­steś po­cząt­ku­ją­cym, czy ma­nia­kiem kul­tu­ry­sty­ki, au­tor po­ka­że ci, jak uzys­kać sta­lo­we mięś­nie brzu­cha w naj­krót­szym moż­li­wym cza­sie.

• Jak od­zys­kać i utrzy­mać for­mę
• Jak stra­cić fał­dy tłu­szczu na brzu­chu
• Jak ćwi­czyć mięś­nie brzu­cha, by zys­kać zwin­ność i szyb­kość, waż­ne w up­ra­wia­niu spor­tu
• Ile wo­dy na­praw­dę po­trze­bu­jesz
• Jak skoń­czyć z kiep­ski­mi wy­mów­ka­mi i wziąć się do ro­bo­ty
• Jak unik­nąć nad­wy­rę­ża­nia kar­ku


ABS czyli mięśnie brzucha

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.