księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCzas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory         C.H. BECK          149.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Stan prawny: sierpień 2013 r.

Praktyczny poradnik skierowany do osób zatrudnionych w działach logistyki, transportu, kadr i płac firm transportowych oraz do osób prowadzących własne firmy transportowe.

W publikacji zebrano całość problematyki czasu pracy kierowców, uwzględniając jednocześnie różnice w organizacji przewozów i czasu pracy w zależności od obszaru, na jakim są wykonywane przewozy, rodzaj wykorzystywanych pojazdów oraz formy zatrudnienia kierowcy.

Jest to kolejne, 4. wydanie książki, które zostało uzupełnione o nowelizacje dokonane w latach 2012 i 2013, w tym m.in.:
• szczegółowa analiza czasu pracy kierowców samo zatrudnionych (nowy rozdział książki w związku z nowelizacją, która weszła  w życie 16 lipca 2013 r.)
• szerszy opis zasad prowadzenia działalności transportowej w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 sierpnia 2013 r.
• opisanie zmian w rozliczaniu podróży służbowych w związku z nowym rozporządzeniem MPiPS obowiązującym od 1 marca 2013 r.
• zmiany w zakresie wymagań dla zdobycia certyfikatów kompetencji zawodowych i kwalifikacji wstępnej
• nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców w załogach – przełomowy wyrok SN z 2012 r.
• nowy cennik kart do tachografów cyfrowych
• nowe wyroki, wytyczne dotyczące kontroli ITD

Treść publikacji wzbogacona jest praktycznymi przykładami obrazującymi omawiane zagadnienia, wzorami dokumentów, jakie powinny być stosowane w związku z zatrudnianiem kierowców a także licznym orzecznictwem oraz stanowiskami urzędowymi odnoszącymi się do najbardziej problemowych zagadnień.

W publikacji Czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat:
• jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców i wykryć manipulacje przy tachografach,
• jak prawidłowo wyliczać okresy jazdy ciągłej, przerw i odpoczynku w przewozach unijnych wykonywanych poza UE oraz przewozach regularnych osób na trasach,
• jak prowadzić dokumentację w przedsiębiorstwach ruchu drogowego
• jak wygląda rejestracja czasu pracy z uwzględnieniem różnic w przypadku tachografów cyfrowych i analogowych
• jakie uregulowania dotyczące czasu pracy dotyczą kierowców samozatrudnionych
• jak przebiega kontrola czasu pracy z uwzględnieniem różnic w kontrolach prowadzonych przez PIP i ITD

Uzupełnieniem książki jest płyta zawierająca:
• stanowiska urzędowe
• akty prawne oraz
• wzory dokumentów
powoływane w treści publikacji.

Spis treści:
Wykaz piktogramów. IX

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1
1.1. Podstawy prawne. 1
1.2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 2
1.3. Zmiany w przepisach polskich od 15 sierpnia 2013 r. 6
1.4. Podstawowe definicje 10

2. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców 15
2.1. Ustawa o transporcie drogowym. 15
2.2. Czas prowadzenia pojazdu 16
2.3. Kierowca-pracownik. 20
2.4. Rejestracja czasu pracy kierowcy 23
2.5. Kontrola czasu pracy kierowców. 23

3. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych. 27
3.1. Definicje 27
3.2. Kryterium wieku. 28
3.3. Wymagania szczególne dla kierowców. 31
3.4. Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe 33
3.5. Badania kierowców. 41
3.6. Wpisywanie danych do prawa jazdy. 48

4. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej 49
4.1. Zakres zastosowania rozporządzenia WE nr 561/2006. 49
4.2. Czas jazdy i przerwy 57
4.3. Odpoczynki – dobowy i tygodniowy 71

5. Przewozy poza obszarem Unii Europejskiej 85
5.1. Umowa AETR. 85
5.2. Wyłączenia stosowania Umowy AETR. 86
5.3. Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu. 87
5.4. Odpoczynek dzienny i jego rodzaje. 90
5.5. Odpoczynek w załodze 93
5.6. Odpoczynek tygodniowy 94
5.7. Odstąpienie od stosowania przepisów Umowy AETR. 96

6. Przewozy regularne. 97
6.1. Zasady wykonywania przewozów regularnych 97
6.2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki 99
6.3. Przerwy i odpoczynki w przewozach regularnych na trasach powyżej 50 km. 111
6.4. Przewozy mieszane. 111

7. Kierowca-pracownik. 117
7.1. Podstawy prawne. 117
7.2. Czas pracy kierowcy. 118
7.3. Czas dyżuru kierowcy 132
7.4. Systemy czasu pracy kierowców 142

8. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych 161
8.1. Przekroczenie norm czasu pracy 161
8.2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych 164
8.3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 167
8.4. Czas wolny za godziny nadliczbowe. 176
8.5. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. 179
8.6. Praca w niedziele i święta 182
8.7. Praca w nocy 187

9. Czas pracy kierowców samozatrudnionych 195
9.1. Wymogi UE. 195
9.2. Zakres podmiotowy nowelizacji 195
9.3. Pojęcie i ograniczenia czasu pracy. 199
9.4. Dokumentacja czasu pracy 208

10. Podróże służbowe kierowców 211
10.1. Pojęcie podróży służbowej 211
10.2. Miejsce pracy kierowcy. 218
10.3. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych 222
10.4. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych. 230

11. Dokumentacja czasu pracy kierowców. 243
11.1. Teczki dla kierowców 243
11.2. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców 245
11.3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu. 246
11.4. Lista obecności dla kierowcy. 250
11.5. Ewidencja czasu pracy kierowcy 251
11.6. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. 261
11.7. Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km. 267
11.8. Wzory dokumentów 270

12. Używanie tachografów i wykresówek. 285
12.1. Obowiązek instalowania tachografu 285
12.2. Zasady użytkowania tachografów analogowych. 287
12.3. Obowiązki pracodawcy 290
12.4. Obowiązki kierowcy. 292
12.5. Nieprawidłowe użytkowanie tachografu 296

13. System tachografów cyfrowych 301
13.1. Obowiązek instalowania tachografów cyfrowych. 301
13.2. Karty elektroniczne (chipowe) 304
13.3. Obsługa tachografu cyfrowego. 310
13.4. Działalność warsztatów instalujących tachografy cyfrowe 317
13.5. Odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika. 319

14. Zasady kontroli przedsiębiorców. 323
14.1. Zasady ogólne kontroli. 323
14.2. Rozpoczęcie kontroli. 325
14.3. Sposób przeprowadzenia kontroli 329
14.4. Książka kontroli. 333
14.5. Ograniczenia kontroli. 336
14.6. Sprzeciw wobec podjęcia kontroli 342

15. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy 349
15.1. Organy uprawnione i zakres kontroli 349
15.2. Zasady działania i prowadzenia kontroli przez ITD. 353
15.3. Zasady przeprowadzania kontroli przewozów drogowych przez inne podmioty 359
15.4. Zasady kontroli i odpowiedzialności, wynikające z rozporządzenia WE nr 561/2006 361
15.5. Europejskie zasady dotyczące liczby i zakresu kontroli. 364
15.6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych. 366
15.7. Odpowiedzialność kierowcy. 377
15.8. Odpowiedzialność zarządzającego transportem 382

16. Kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy 385
16.1. Miejsce i podstawa prawna prowadzenia kontroli 385
16.2. Przebieg kontroli. 386
16.3. Zakres kontroli 393
16.4. Kary pieniężne nakładane przez inspektorów pracy 402
16.5. Porozumienie o współpracy z ITD. 406

17. Ważne adresy 409
17.1. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego. 409
17.2. Okręgowe inspektoraty pracy, ich oddziały i biura terenowe. 410
18. Akty prawne 415
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 415
Umowa Europejska. 438
Ustawa o czasie pracy kierowców 453


Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.