księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiblia NLP Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego         Onepress          129.00zł   91.59zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Akceptuj wszystko, co się dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swoją korzyść. Programowanie neurolingwistyczne stanowi doskonałe narzędzie, służące modelowaniu oraz szkoleniu. Jego wpływ na psychoterapię, doradztwo, sprzedaż, coaching czy przywództwo jest nieoceniony. Trenerzy i terapeuci różnych nurtów korzystają z technik NLP lub pozostają pod ich wpływem.

Wszystkie przedstawione tu techniki podzielono na trzy główne rodzaje:
• takie, które można łatwo wypróbować na sobie;
• takie, które można wykorzystać we współpracy z klientami lub innymi ludźmi;
• takie, które wymagają udziału przynajmniej dwóch osób pełniących określone funkcje.

Jeśli jesteś zaawansowanym praktykiem NLP, zobaczysz pewne udoskonalenia wprowadzone w wielu znanych wzorcach. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z NLP, na wstępie znajdziesz najbardziej podstawowe wzorce, które wzbogacą Twój repertuar oraz wzmocnią Twoją pewność siebie i chęć rozwijania umiejętności. Im częściej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej będzie Ci intuicyjnie tworzyć bądź modyfikować wzorce, kiedy znajdziesz się w nowych sytuacjach.

W trakcie opanowywania kolejnych wzorców pracujesz nad swoją elastycznością i kreatywnością. Kiedy wykorzystujesz wybrane techniki, stosujesz założenia i wiedzę przede wszystkim z dziedziny NLP - ale także z każdego innego dostępnego Ci źródła. Cały czas miej więc otwartą głowę - znajdź to, co sprawdza się najlepiej w określonych okolicznościach.

Najnowsze wydanie międzynarodowego bestsellera Shlomo Vaknina zostało zaktualizowane zgodnie z najświeższą wiedzą z dziedziny NLP oraz uporządkowane w nowy, praktyczny sposób. Dzięki temu korzystanie z książki jest jeszcze łatwiejsze.

Wśród licznych dodatków znajdziesz tu również:
• pięćdziesiąt pięć hipnotycznych fraz Miltona H. Ericssona,
• często spotykane ograniczające przekonania i "mantry",
• submodalności wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne,
• przegląd fundamentalnych przekonań NLP.

Rozdziały:

Istota programowania neurolingwistycznego
40 lat programowania neurolingwistycznego w skrócie: kto, co, kiedy i gdzie (33)
Badania nad NLP (39)
Współczesne NLP (41)
Czy NLP naprawdę istnieje? (43)
Dlaczego NLP nie stanowi głównego nurtu? (45)
Konflikt między metodologią NLP a śladem w postaci technik (47)
Droga do mistrzostwa: prawdziwe umiejętności z dziedziny NLP (56)
Kryteria wyboru wysokiej jakości programów szkoleniowych w dziedzinie NLP (65)

Techniki, wzorce i strategie NLP
Poprawnie sformułowane cele (73)
Korzystne przekonania NLP (78)
Swish Pattern (87)
Przekształcenie porażki w informację zwrotną (89)
Zbieranie dowodów i przeprowadzanie procedury dowodowej (92)
Dopasowywanie i harmonizowanie (94)
Szukanie pozytywnych intencji (96)
Rozumienie zachowania (97)
Odzwierciedlanie (99)
Odzwierciedlanie zachowania (101)
Odzwierciedlanie symboliczne (103)
Zamiana odpowiedników (104)
Kiedy NIE należy stosować odzwierciedlania ani harmonizowania? (104)
Wzorzec "jak gdyby" (106)
Wywoływanie podświadomych reakcji (108)
Sprawdzanie ekologii (109)
Wyrywanie ze stanu psychofizycznego (przełamywanie stanu) (112)
Wywoływanie określonego stanu (113)
Wchodzenie w stany zasobne (115)
Kinestetyczny Swish Pattern (116)
Kotwiczenie (117)
Scenariusz samodzielnego kotwiczenia (123)
Stan świadomości wewnętrznej (124)
Zmiana zakotwiczeń (126)
Pozycje percepcyjne (128)
Integrowanie sprzecznych przekonań (133)
Różnicowanie ram przekonań (138)
Sprzeczne i sprzężone przekonania (140)
Negocjacje wewnętrzne (143)
Zniesienie poczucia identyfikacji (145)
Rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów (147)
Godzenie się z rodzicami (148)
Sześciostopniowa technika przeramowania (151)
Przeramowanie treści (153)
Przeramowanie kontekstu (155)
Przeramowanie przekonań i opinii - przykłady (157)
Rozstrzyganie wewnętrznego konfliktu (158)
Przekształcanie popełnionych błędów w konstruktywne doświadczenie (161)
Hierarchia kryteriów (164)
Uspójnianie pozycji percepcyjnych (170)
Usuwanie reakcji alergicznych (176)
Kalibracja (178)
Autobiografia (180)
Wzorzec autobiografii - pełny scenariusz seansu hipnotycznego (180)
Spójność (184)
Leczenie fobii (185)
Instalowanie przyjemności (188)
Badanie przyczyn i skutków (190)
Zastosowanie poziomów logicznych (191)
Redukowanie przyjemności (193)
Rozwijanie wrażliwości sensorycznej (195)
Darzenie miłością samego siebie (195)
Zwalczanie szkodliwych skłonności (197)
Tworzenie łańcucha stanów (198)
Model pragmagraficzny (200)
Gromadzenie zasobów (202)
Zaawansowany proces integracji części (203)
Wzmacnianie submodalności (205)
Próg wrażliwości (206)
Niszczyciel decyzji (208)
Wzorzec Godiva Chocolate (210)
Doskonalenie słuchowego systemu reprezentacji (213)
Doskonalenie wzrokowego systemu reprezentacji (214)
Stan pogłębionej świadomości (216)
Rozpoznawanie wskazówek niewerbalnych (218)
Wygaszanie zachowań kompulsywnych (220)
Tworzenie pozytywnych oczekiwań (222)
Przełamywanie ograniczających zależności (224)
Wtórna korzyść i osobista ekologia (226)
Ekologia systemu (227)
Rozpoznawanie sytuacji naruszania metamodelu (228)
Wykorzystywanie metamodelu w wybranym celu (229)
Denominalizacja (230)
Wybaczanie (232)
Uspójnianie "ja" (233)
Okrąg doskonałości (235)
Instalacja asertywności (237)
Analizator krytyki (240)
Pozbywanie się wymówek (244)
Podstawowy wzorzec wzbudzania motywacji (247)
Wywoływanie amnezji (248)
Szczepienie przeciwko wirusom myślowym (249)
Ujawnianie charakteru danej relacji (251)
Wzorzec zakochiwania się (252)
Unikanie sugestii wywołujących skutki odwrotne do zamierzonych (254)
Strategia poprawnego pisania (254)
Ujawnianie strategii uczenia się (256)
Strategia Walta Disneya (259)
Rozwiązywanie konfliktów (262)
Rozwiązywanie problemu współzależności (264)
Identyfikowanie metaprogramów (267)
Kwestionowanie ograniczających metaprogramów (268)
Zmiana metaprogramów (269)
Metoda analogicznego oznaczania (271)
Klasyczna metoda dezorientacji (273)
Zastosowanie prawa odwrotnego skutku (274)
Metoda zagnieżdżonych pętli (276)
Historia ilustrująca zastosowanie metody zagnieżdżonych pętli (281)
Intonacja (283)
Metoda ukrytych poleceń (I) (283)
Metoda ukrytych poleceń (II) - wersja zaawansowana (285)
Rama zgody (288)
Kierowanie procesem poszukiwań transderywacyjnych (290)
Identyfikowanie hierarchii wartości (292)
Generator Nowych Zachowań (294)
Aktywne śnienie (296)
Radzenie sobie z emocjonalnym cierpieniem (298)
Wzorzec jedności (299)
Wzorzec SCORE (304)
Śledzenie życiowych przemian (306)
Identyfikacja archetypu procesu przemiany (308)
Leczenie ran (310)
Uprzedzanie poczucia straty (312)
Troska o siebie (314)
Przebudzenie do wolności (316)
Długowieczność (318)
Zmiana historii osobistej (322)
Podsumowywanie dnia (325)
Rozpraszanie negatywnych emocji (327)
Fundamentalna przemiana (329)
Mapowanie umysłu (336)
Integracja nieokreślonego stanu (338)
Poszerzenie możliwości wyboru (340)
Pierwszy plan i tło (342)
Osłabianie mocy trudnych wspomnień (345)
Fraktal somatyczny (346)
Fraktal zasobu (348)
Uzgadnianie poziomów logicznych (349)
Ukryte polecenia w pytaniach (351)
Metoda podwójnego wiązania (353)
Dwuznaczność (355)
Presupozycje (356)
Metafora (358)
Wspólny zasób (359)
Twórcze prymowanie (361)
Wyrażanie zrozumienia (362)
Podsycanie zaciekawienia (363)
Promieniowanie dobrą energią (364)
Pozytywny wkład (366)
Ujawnianie kultywowanych wartości (368)
Wzorzec SCORE w tańcu (371)
Dezintegracja systemów przekonań (373)
Instalacja kryteriów (375)
Kryteria kinestetyczne (378)
Wirujące ikony (380)
Podstawowy proces tworzenia łańcucha przekonań (382)
Zaawansowany proces tworzenia łańcucha przekonań (383)
Łagodzenie (385)
Metazmiana (387)
Reimprinting (389)
Podstawowy proces modelowania w drugiej pozycji percepcyjnej (392)
Intuicyjne modelowanie w drugiej pozycji percepcyjnej (394)
Podstawowy proces modelowania w trzeciej pozycji percepcyjnej (395)
Podstawowy proces modelowania stanów doskonałości (396)
Metamodel (397)
Uogólnienia (400)
Kwantyfikatory uniwersalne (400)
Ukryte performatywy (400)
Operatory modalne (401)
Pominięcia (402)
Nieokreślony wskaźnik odniesienia (403)
Pominięcia porównawcze (403)
Zniekształcenia (404)
Nominalizacja (404)
Czytanie w myślach (405)
Zniekształcenia zależności przyczynowo-skutkowych (406)
Presupozycje (407)
Złożona równoważność (407)
Model Miltona (409)
Doświadczanie krótkotrwałego transu (412)
Hipnoza konwersacyjna (413)
Sposoby naruszania metamodelu (414)
Dopasowywanie bieżącego doświadczenia (415)
Dopasowywanie i prowadzenie (415)
Spójniki (416)
Dysjunkcja (417)
Dorozumiane przyczyny (417)
Pytania o potwierdzenie (418)
Podwójne wiązania (419)
Ukryte polecenia (419)
Oznaczanie analogowe (420)
Utylitaryzacja (420)
Zagnieżdżanie (421)
Rozbudowane cytaty (422)
Literowanie słów (422)
Postulat konwersacyjny (422)
Nielogiczność wybiórcza (423)
Dwuznaczność (423)
Dwuznaczność fonetyczna (423)
Dwuznaczność syntaktyczna (424)
Dwuznaczność zakresu (424)
Dwuznaczność interpunkcyjna (425)
Metafory (425)
Kategorie komunikacyjne Satir (427)
Obwiniający (oskarżanie) (428)
Łagodzący (zjednywanie) (429)
Obliczający (superracjonalność) (429)
Rozpraszający (chaotyczność) (430)
Kompromisowy (płynność) (431)
Elastyczność (431)
Nawiązywanie dobrego kontaktu a kategorie komunikacyjne (432)
Metaprogramy (433)

Nowe wzorce, metody i strategie
Nowy wzorzec szybkiego uczenia się języka obcego (505)
Rytmiczna nauka (507)
Metoda łańcuchowa (przyspieszonej) nauki (508)
Apozycja (opozycji) (510)
Definiowanie problemów (511)
Strategia rozwiązywania problemów (I) (512)
Strategia rozwiązywania problemów (II) (514)
Wzorzec DVP (517)
Szybkie podniesienie samooceny (519)
Mądre odżywianie się (523)
Wyznaczanie granic (526)
Wewnętrzny bohater (528)
Koncentracja uwagi (532)
Dyskretna gestykulacja (535)
Symboliczne prymowanie somatyczne (537)
Wzmacnianie świadomości somatycznej (539)
Wsłuchiwanie się w istotę (wartości i misję) (540)
Wsłuchiwanie się w ciało (542)
Protokół komunikowania wizji (543)
Eliminowanie uzależnienia od cyberpornografii (546)
Zwyciężanie w wojnie wewnętrznej (551)
Zmiana przekonań - podejście logiczne (553)
Identyfikowanie elementów autosabotażu (555)
Pamiętanie o tym, aby zapomnieć (558)
Binarny kod zapominania (561)
Złożenie zobowiązania (565)
Kwestionariusz wewnętrznego spokoju (566)
Matrycowanie (567)
Dekonstrukcja do modalności (572)
Rekonstrukcja w wartości (573)
Dwubiegun: przyszłość - teraźniejszość (575)
Komunikowanie z poziomu wizji (576)
Powtórne przetwarzanie (577)
Myślenie w kategoriach fizjologii (580)
Aktywne składniki powtórnego przetwarzania (582)
Terapia linii czasu oraz powtórne przetwarzanie (584)
Wyzwania w zakresie powtórnego przetwarzania (590)
Aktualizacja metamodelu (591)
Pięć przykładów reakcji na pominięcia (593)
Wykorzystanie porcjowania w funkcji perswazyjnej (595)

Dodatek A: Skrótowy zapis nazw modalności (597)
Dodatek B: Submodalności (599)
Dodatek C: Poziomy logiczne (609)
Dodatek D: Etyka zawodowa: wprowadzenie (611)
Kodeks etyczny dla praktyków NLP (614)
Dodatek E: 55 hipnotycznych fraz Miltona H. Ericksona (625)
Dodatek F: Ograniczające przekonania (629)
Dodatek G: Kwestionariusz wprowadzający (635)
Twórcy NLP (644)


Biblia NLP Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.