księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZABC sprawozdań finansowych Jak je czytać, interpretować i analizować Wydanie 3         CEDEWU          44.00zł   35.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego.

Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaoenień, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą:
- sporządzanie sprawozdania finansowego,
- "czytanie" informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Spis treści:

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego - Stanisław Hońko 9
1.1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego 9
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego 15
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego 19
1.4. Charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 22
1.5. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na elementy sprawozdania finansowego 29
1.6. Zadania i testy kontrolne 37

Rozdział 2. Zasady sporządzania bilansu - Stanisław Hońko 43
2.1. Warunki ujmowania aktywów i zobowiązań 43
2.2. Kryteria klasyfikacji aktywów 48
2.3. Kryteria klasyfikacji pasywów 51
2.4. Parametry wyceny w rachunkowości 53
2.5. Zadania i testy kontrolne 57

Rozdział 3. Interpretacja aktywów trwałych - Stanisław Hońko 63
3.1. Wartości niematerialne i prawne 63
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 67
3.3. Inwestycje długoterminowe 75
3.4. Należności długoterminowe 87
3.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów trwałych 94
3.7. Zadania i testy kontrolne 95

Rozdział 4. Interpretacja aktywów obrotowych - Piotr Szczypa 101
4.1. Zapasy 101
4.2. Należności krótkoterminowe 107
4.3. Inwestycje krótkoterminowe 110
4.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114
4.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie aktywów obrotowych 114
4.6. Zadania i testy kontrolne 116

Rozdział 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Waldemar Gos 121
5.1. Rezerwy i ich klasyfikacja 121
5.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania 131
5.3. Fundusze specjalne 133
5.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach 136
5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw 138
5.6. Zadania i testy kontrolne 140

Rozdział 6. Kapitały własne - Waldemar Gos 145
6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów własnych 145
6.2. Charakterystyka kapitałów własnych 145
6.3. Wpływy zasad wyceny aktywów i zobowiązań na wielkość kapitałów własnych 152
6.4. Zestawienie zmian z kapitału własnego 155
6.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych 158
6.6. Zadania i testy kontrolne 159

Rozdział 7. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu - Piotr Szczypa 165
7.1. Wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej 165
7.2. Analiza sytuacji majątkowej jednostki 170
7.3. Analiza sytuacji finansowej jednostki 175
7.4. Zadania i testy kontrolne 181

Rozdział 8. Interpretacja rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa 185
8.1. Istota wyniku finansowego 185
8.2. Definicja elementów kształtujących wynik finansowy 187
8.3. Warianty rachunku zysków i strat 188
8.4. Ustalanie wyniku na sprzedaży 192
8.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 198
8.6. Przychody i koszty finansowe 201
8.7. Zyski i straty nadzwyczajne 202
8.8. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 204
8.9. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat 205
8.10. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów 210
8.11. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 216
8.12. Zadania i testy kontrolne 218

Rozdział 9. Rachunek przepływów pieniężnych - Waldemar Gos 225
9.1. Istota środków pieniężnych i ich przepływów 225
9.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 231
9.3. Charakterystyka przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 234
9.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 248
9.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 251
9.6. Pionowa i pozioma ocena rachunku


ABC sprawozdań finansowych Jak je czytać, interpretować i analizować Wydanie 3

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.