księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza rynków finansowych         C.H. BECK          59.00zł   50.15zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki.

Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego alokacji, a przez to i optymalnego wzrostu oraz rozwoju gospodarki w dostatecznie długim okresie. Sprawny rynek finansowy zapewnia inwestowanie kapitału, a zwłaszcza oszczędności gospodarstw domowych, w przedsięwzięcia najbardziej efektywne.

W teorii ekonomii finansowej formułuje się trzy komplementarne w stosunku do siebie formy sprawności, czyli efektywności rynków finansowych: efektywność alokacji, efektywność operacyjną oraz efektywność informacyjną, składające się na pojęcie rynku efektywnego - EMH (Efficient Market Hypothesis).

Autor w pierwszym rzędzie omawia:
• zagadnienie hipotezy rynku efektywnego,
• problemy losowości i modelowania cen przy pomocy jedno- i wielowymiarowych metod szeregów czasowych,
• analizę portfelową,
• modele rynku.

Książka jest podręcznikiem kierowanym do studentów szkół wyższych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Powinna również zainteresować praktyków zajmujących sie rynkami finansowymi – pracowników spółek notowanych na giełdzie, maklerów giełdowych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi i bankami oraz inwestorów (drobnych i instytucjonalnych).

Rozdziały:

1. Liberalizacja i globalizacja rynków finansowych
1.1. Globalny rynek finansowy                    15
1.2. Funkcje rynków finansowych                  33

2. Efektywność rynków finansowych                  41
2.1. Formy efektywności rynków finansowych              41
2.2. Hipoteza efektywności rynków finansowych             44
2.3. Racjonalność                         50
2.3.1. Racjonalność zachowań                  50
2.3.2. Racjonalność przewidywań                52
2.4. Twierdzenia o efektywności rynków finansowych           55
2.5. Generator cen fundamentalnych                  59
2.6. Bańki racjonalne                        65
2.7. Bańki nieracjonalne i manie                    66
2.8. Mimetyzm                          68
2.9. Irracjonalność zachowań                     69
2.10. Anomalie                          73
2.10.1. Wprowadzenie                     73
2.10.2. Efekt końca tygodnia                  74
2.10.3. Efekt końca miesiąca                  75
2.10.4. Efekt końca roku                     76
2.10.5. Efekt wielkości przedsiębiorstwa              76
2.11. Testowanie hipotezy efektywności informacyjnej          77

3. Inwestorzy a wahania kursów instrumentów finansowych
3.1. Inwestorzy                          95
3.2. Czartyści                           101
3.3. Metody analizy technicznej                    105
3.3.1. Wprowadzenie                      105
3.3.2. Teoria Dowa                       108
3.3.3. Teoria fal Elliotta                    110
3.3.4. Podstawowe formacje graficzne czartyzmu          112
3.4. Trend w analizie technicznej                   121
3.4.1. Trend                          121
3.4.2. Wskaźniki dynamiki o podstawie ruchomej
3.4.3. Oscylatory                        127

4. Losowość i szeregi czasowe                    136
4.1. Rozwój metod modelowania                   136
4.2. Proces błądzenia przypadkowego                 143
4.3. Stacjonarność procesu                      149
4.4. Analiza szeregów czasowych                   160
4.5. Modelowanie ARMA i modelowanie VAR              171
4.6. Predykcja i przyczynowość                   179
4.7. Kointegracja i model korekty błędu                 183
4.8. Od modelowania ARCH do GARCH                 190
4.9. O modelach wielowymiarowych                  195

5. Modele w analizie rynków finansowych               212
5.1. Analiza portfelowa                      212
5.1.1. Użyteczność i ryzyko                    212
5.1.2. Analiza Markowitza                    215
5.1.3. Granica efektywna                    223
5.1.4. Nieklasyczne miary ryzyka i model wartości zagrożonej
5.2. Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM            231
5.2.1. Model CAPM                      231
5.2.2. Indeksy rynkowe                    236
5.2.3. Model rynku – linia charakterystyczna – współczynnik beta
5.3. Model wyceny arbitrażowej – APT                254
5.3.1. Model z antycypacjami racjonalnymi             254
5.3.2. Model APT                       257
5.4. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a                 261
5.5. Ekonometryczne modele jedno- i wieloczynnikowe          264
5.6. Modele oceny spółek giełdowych – tworzenie i niszczenie wartości


Analiza rynków finansowych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.