księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCzytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów)         Difin          35.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik (zysk lub stratę).

W opracowaniu przedstawiono także zasady wykorzystywania informacji, jakie wynikają ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, które sporządzane jest obligatoryjnie przez spółki akcyjne oraz inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność na większą skalę.

Przedstawione w opracowaniu zasady czytania bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa zostały poprzedzone wyjaśnieniami na temat istoty tych sprawozdań finansowych oraz treści ekonomicznej zawartych w nich pozycji. Wyjaśnienia te powinny ułatwić przyswojenie umiejętności posługiwania się danymi sprawozdań finansowych również przez osoby nieposiadające specjalistycznego przygotowania w dziedzinie finansów i księgowości.

Publikacja ma praktyczny charakter. Dlatego dołączono w końcowej części wypełniony przykładowo bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone według urzędowych wzorów. Dane wynikające z tych sprawozdań wykorzystano dla ilustrowania zasad czytania bilansu przykładami liczbowymi.

W książce uwzględniono standardowe wskaźniki, jakie przy analizie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw stosowane są powszechnie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach o gospodarce wolnorynkowej. Dzięki temu można także zorientować się o kryteriach, przez pryzmat których kontrahenci zagraniczni będą oceniali krajowe firmy.

Rozdziały:

1. Istota bilansu oraz rachunku wyników

2. Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie

3. Rodzaje bilansów

4. Charakterystyka treści bilansu
4.1. Układ bilansu
4.2. Informacje wynikające z bilansu
Aktywa bilansu
Pasywa bilansu

5. Charakterystyka treści rachunku zysków i strat
5.1. Układ rachunku
5.2. Informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat

6. Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych
6.1. Założenia ogólne
6.2. Analiza wyniku finansowego
6.3. Analiza sytuacji majątkowej
6.4. Analiza przepływów pieniężnych
 
7. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych
7.1. Charakterystyka ogólna
7.2. Wskaźniki rentowności
7.3. Wskaźniki płynności finansowej
7.4. Wskaźniki wypłacalności
7.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
7.6. Podsumowanie analizy

8. Załączniki
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)


Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów)

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.