księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych         DW Medium          47.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Fotowoltaika (nazywana dalej w skrócie PV) jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się w Europie i na świecie odnawialnym źródłem energii, tzw. OZE . Sam termin fotowoltaika pochodzi od dwóch wyrazów: „foto” – oznaczającego światło oraz „wolt” – od jednostki napięcia (od nazwiska Alessandra Volty). Wykorzystuje ona zjawisko fotowoltaiczne, polegające na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na najbardziej użyteczną postać energii – energię elektryczną.

Podstawą rozwoju fotowoltaiki było odkrycie przez francuskiego fizyka Edmunda Becquerela w 1839 r. efektu fotowoltaicznego, polegającego na generowaniu energii elektrycznej przez materiał półprzewodnikowy, który zaabsorbował promieniowanie słoneczne. Teoretycznego opisu tego zjawiska dokonał Albert Einstein w 1904 r. (m.in. za to otrzymał nagrodę Nobla w 1921 r.), a pierwsze efektywne ogniwo powstało w 1954 r. w Bell Laboratories.

Na obecnym etapie rozwoju fotowoltaika urasta do nowej dziedziny nauki i techniki, która łączy w sobie wiedzę z zakresu: fizyki, astronomii, elektroniki, mechaniki, elektrotechniki, energetyki i automatyki. Z drugiej strony, określa się ją jako istotną część szeroko rozumianej inżynierii OZE. Trzeba więc mieć wiele odwagi, aby nazywać się specjalistą od fotowoltaiki, a określenie „inżynier OZE” uważam za zdecydowanie zbyt ogólnikowe i powierzchowne podejście do sprawy.

W fotowoltaice zaskakujące jest wciąż aktualne prawo empiryczne, wynikające z obserwacji dotyczącej trendu cenowego ogniw PV, zgodnie z którym każde podwojenie zdolności produkcyjnych przemysłu fotowoltaicznego powoduje spadek ceny ogniw o 20%. Nazwa tego prawa pochodzi od nazwiska Richarda Swansona, założyciela firmy produkującej ogniwa PV SunPower Corporation. Prawo Swansona jest porównywane do Prawa Moore'a. Ceny krystalicznych ogniw słonecznych spadły z 76,67 USD/Wp w 1977 roku do poziomu 0,74 USD/Wp w roku 2013, potwierdzając w ten sposób opisywane prawo.

Zanim jednak opłacalność wykorzystywania fotowoltaiki w praktyce stanie się faktem, doświadczenia wielu krajów dowodzą, że wpływ na rozwój tego sposobu generowania energii zależy od różnego rodzaju programów wsparcia. W tym zakresie w Europie mamy zarówno wiele przykładów pozytywnych, jak np. w Niemczech, jak i negatywnych, jak np. w Czechach . O ile oczywiście przykłady pozytywne doprowadziły do rozwoju tej dziedziny gospodarki, to negatywne skutki miały miejsce w postaci krótkotrwałych i nieprzemyślanych „baniek” spekulacyjnych. W Polsce temat fotowoltaiki bardzo długo był tematem tabu (głównie ze względu na obawy rządu przed niezadowoleniem silnego lobby węglowego). Jednak w momencie kończenia tej publikacji zapaliło się przysłowiowe światełko w tunelu. Prezydent RP 11 marca 2015 r. podpisał bowiem Ustawę o OZE, która zawiera zaskakująco sprzyjające zapisy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W skrócie można ją określić jako element promujący energetykę rozproszoną i prosumencką, która w przyszłości może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Terminu prosument (od słów producent i konsument) po raz pierwszy użył w 1980 roku słynny futurolog Alvin Toffler, autor „Trzeciej fali”.

Według nowej ustawy o OZE systemy PV do 3 kW otrzymają taryfę gwarantowaną FIT (ang. Feed-in-Tariff) w wysokości: 0,75 zł/kWh, natomiast do 10 kW – 0,65 zł/kWh na okres 15 lat. Zapis ten może znacząco wpłynąć na rozwój fotowoltaiki w Polsce w najbliższym czasie (więcej o nowej ustawie w rozdziale 14.2.).

Opóźnienie Polski może w pewnym sensie być pozytywnym czynnikiem jakościowym rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. W ostatnich latach dokonał się bowiem bardzo duży postęp w jakości i niezawodności sprzętu. Kiedy w Niemczech był najszybszy rozwój fotowoltaiki na rynku, dominowały moduły o mocy rzędu 50 Wp, natomiast obecnie moc pojedynczego modułu jest już bliska 300 Wp, a okresy gwarantowanej pracy deklarowane przez producentów sięgają do ok. 30 lat.

W książce wątki ekonomiczne będą się jednak pojawiały bardzo sporadycznie, gdyż głównym jej celem jest opracowanie monograficzne tematyki technicznej związanej z budową i eksploatacją systemów PV dla najpopularniejszych stosowanych obecnie technologii produkcyjnych. Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce komputerowego wspomagania projektowania systemów PV. Publikacja ma charakter monograficzny i nie opisuję w niej innych odnawialnych źródeł energii.

Spis treści:

1. Najważniejsze pojęcia związane z fotowoltaiką   9

2. Potencjał energetyczny promieniowania słonecznego   11
2.1. Szacowanie wielkości, tzw. stałej słonecznej   11
2.2. Rozkład widmowy promieniowania słonecznego   13
2.3. Wykres pozycji Słońca   14
2.4. Szacunkowe uzyski energetyczne na terenie Polski   17

3. Podstawowe informacje o zjawisku fotowoltaicznym   18
3.1. Model energetyczny pasmowy półprzewodników   18
3.2. Budowa i funkcjonowanie typowego ogniwa PV   24
3.3. Budowa generatorów PV   30

4. Modelowanie matematyczne funkcjonowania ogniw, modułów i paneli PV   35
4.1. Model zastępczy ogniwa PV   35
4.2. Implementacja modelu ogniwa PV w systemie Matlab-Simulink   38
4.3. Symulacja funkcjonowania modułów i paneli PV   41

5. Podstawowe rodzaje ogniw i modułów PV   45
5.1. Ogólny podział na generacje   45
5.2. Charakterystyka najważniejszych typów ogniw i modułów PV   47
5.2.1. Krzemowe ogniwa monokrystaliczne   47
5.2.2. Krzemowe ogniwa polikrystaliczne   48
5.2.3. Krzemowe ogniwa amorficzne   49
5.2.4. Ogniwa z tellurku kadmu – CdTe   49
5.2.5. Ogniwa w układach koncentrujących światło – CPV   49
5.2.6. Ogniwa uczulane barwnikiem – DSC   50
5.2.7. Ogniwa organiczne – OPV   50
5.2.8. Perowskity – alternatywa dla fotowoltaiki krzemowej?   50
5.2.9. Ogniwa wykorzystujące inne zjawiska   51

6. Klasyfikacja systemów PV   52
6.1. Ogólna klasyfikacja systemów PV   52
6.2. Systemy PV stosowane w budownictwie   53
6.3. Trackery PV   55
6.3.1. Budowa i klasyfikacja trackerów PV   55
6.3.2. Algorytmy sterowania trackerów PV   57
6.3.3. Stanowisko do testowania algorytmów sterowania dwuosiowego trackera PV typu TTDAT   59

7. Projektowanie systemów PV   62
7.1. Projektowanie systemów PV typu off-grid   62
7.1.1. Uproszczona metoda doboru generatora PV do instalacji typu off-grid   62
7.1.2. Dobór generatora PV do instalacji typu off-grid na podstawie danych o nasłonecznieniu   62
7.1.3. Dobór akumulatora   64
7.1.4. Dobór przewodów   65
7.2. Projektowanie systemów PV typu on-grid   66
7.2.1. Dobór inwertera do systemu PV dołączonego do sieci   66
7.3. Związek powierzchni modułu PV z jego sprawnością   71
7.4. Komputerowe wspomaganie projektowania systemów fotowoltaicznych   74
7.4.1. Ogólna klasyfikacja oprogramowania   74
7.4.2    Przykładowe kalkulatory PV   74
7.4.3. Przykłady oprogramowania oferowanego przez producentów falowników   76
7.4.4. Uniwersalne profesjonalne aplikacje do projektowania systemów PV   79
7.5. Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu systemów PV   82

8. Charakterystyka falowników w systemach PV   84
8.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania falowników PV   84
8.2. Podział falowników ze względu na sposób współpracy z siecią   85
8.3. Podział falowników ze względu na budowę wewnętrzną   86
8.4. Podział falowników ze względu na moc nominalną        87
8.5. Sprawność falowników PV   89
8.6. Metody poszukiwania optymalnego punktu pracy falowników   91
8.7. Monitoring systemów PV – przykłady   95
8.8. Nominalny współczynnik mocy falownika   100
8.9. Moc czynna, bierna i pozorna falownika PV   100
8.10. Systemy typu Smart Module   102

9. Istotne aspekty eksploatacyjne w budowie systemów fotowoltaicznych   104
9.1. Skutki zacienienia części generatora PV   104
9.2. Korozja warstwy TCO niektórych modułów PV   107
9.3. Degradacja napięciem indukowanym – PID   107
9.4. Krótkotrwała degradacja pod wpływem promieniowania słonecznego – LID   108
9.5. Degradacja warstwy EVA   109
9.6. Gorące punkty – HOT-SPOT   109
9.7. Obciążenie śniegiem systemów PV   110
9.8. Obciążenie wiatrem w systemach PV   112

10. Zabezpieczenia stosowane w systemach fotowoltaicznych   116
10.1. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki   116
10.1.1. Znaczenie klasy ochronności i stopnia IP   119
10.1.2. Zasady ochrony przeciwporażeniowej   122
10.2. Dobór zabezpieczeń nadprądowych w systemach PV   124
10.3. Ochrona przepięciowa instalacji fotowoltaicznych   127
10.3.1. Technologia VG w ogranicznikach przepięć   130
10.3.2. Technologia SCI w ogranicznikach przepięć   132
10.4. Ochrona odgromowa systemów PV   132
10.5. Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV   135

11. Problemy gromadzenia energii w systemach PV   139
11.1. Ogólny funkcjonalny podział akumulatorów   139
11.2. Charakterystyka akumulatorów stosowanych w systemach PV   139
11.3. Zalecenia projektowe przy doborze akumulatorów   143

12. Przykłady praktycznych zastosowań generatorów fotowoltaicznych   145
12.1. Ogólne koncepcje budowy systemów PV   145
12.1.1. Fotowoltaiczne, autonomiczne systemy zasilania   145
12.1.2. Fotowoltaiczne systemy zasilania dołączone do sieci   148
12.2. Systemy PV specjalnego przeznaczenia – przykłady   150
12.2.1. Autonomiczny system PV do podgrzewania c.w.u.   150
12.2.2. Ochrona katodowa zasilana systemami PV   153
12.3. Najważniejsze parametry charakteryzujące funkcjonowanie systemów PV   153

13. Przyrządy pomiarowe stosowane w fotowoltaice   155
13.1. Analizator i rejestrator instalacji PV – SOLAR300N   155
13.2. Miernik charakterystyk I-V400   156
13.3. Badania termowizyjne w systemach PV   159
13.4. Technika pomiarowa LBIC w fotowoltaice   162

14. Perspektywy rozwoju fotowoltaiki   165
14.1. Ogólnoświatowe trendy   165
14.2. Najnowsze ustawodawstwo w Polsce   167
14.3. Koncepcja tworzenia Smart Grid


Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.