księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów         HELION          39.00zł   27.69zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Pierwsze wydanie książki "C++. 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie twoich programów" zostało sprzedane w nakładzie 100 000 egzemplarzy i zostało przetłumaczone na cztery języki. Nietrudno zrozumieć, dlaczego tak się stało. Scott Meyers w charakterystyczny dla siebie, praktyczny sposób przedstawił wiedzę typową dla ekspertów - czynności, które niemal zawsze wykonują lub czynności, których niemal zawsze unikają, by tworzyć prosty, poprawny i efektywny kod.

Każda z zawartych w tej książce pięćdziesięciu wskazówek jest streszczeniem metod pisania lepszych programów w C++, zaś odpowiednie rozważania są poparte konkretnymi przykładami. Z myślą o nowym wydaniu, autor opracował od początku wszystkie opisywane w tej książce wskazówki. Wynik jego pracy jest wyjątkowo zgodny z międzynarodowym standardem C++, technologią aktualnych kompilatorów oraz najnowszymi trendami w świecie rzeczywistych aplikacji C++.

Do najważniejszych zalet książki "C++. 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie twoich programów" należą:
• Eksperckie porady dotyczące projektowania zorientowanego obiektowo, projektowania klas i właściwego stosowania technik dziedziczenia
• Analiza standardowej biblioteki C++, włącznie z wpływem standardowej biblioteki szablonów oraz klas podobnych do string i vector na strukturę dobrze napisanych programów
• Rozważania na temat najnowszych możliwości języka C++: inicjalizacji stałych wewnątrz klas, przestrzeni nazw oraz szablonów składowych
• Wiedza będąca zwykle w posiadaniu wyłącznie doświadczonych programistów

Książka "C++. 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie twoich programów" pozostaje jedną z najważniejszych publikacji dla każdego programisty pracującego z C++.

Spis treści:

Przejście od języka C do C++ (27)
Sposób 1. Wybieraj const i inline zamiast #define (28)
Sposób 2. Wybieraj zamiast (31)
Sposób 3. Wybieraj new i delete zamiast malloc i free (33)
Sposób 4. Stosuj komentarze w stylu C++ (34)

Zarządzanie pamięcią (37)
Sposób 5. Używaj tych samych form w odpowiadających sobie zastosowaniach operatorów new i delete (38)
Sposób 6. Używaj delete w destruktorach dla składowych wskaźnikowych (39)
Sposób 7. Przygotuj się do działania w warunkach braku pamięci (40)
Sposób 8. Podczas pisania operatorów new i delete trzymaj się istniejącej konwencji (48)
Sposób 9. Unikaj ukrywania "normalnej" formy operatora new (51)
Sposób 10. Jeśli stworzyłeś własny operator new, opracuj także własny operator delete (53)

Konstruktory, destruktory i operatory przypisania (61)
Sposób 11. Deklaruj konstruktor kopiujący i operator przypisania dla klas z pamięcią przydzielaną dynamicznie (61)
Sposób 12. Wykorzystuj konstruktory do inicjalizacji, a nie przypisywania wartości (64)
Sposób 13. Umieszczaj składowe na liście inicjalizacji w kolejności zgodnej z kolejnością ich deklaracji (69)
Sposób 14. Umieszczaj w klasach bazowych wirtualne destruktory (71)
Sposób 15. Funkcja operator= powinna zwracać referencję do *this (76)
Sposób 16. Wykorzystuj operator= do przypisywania wartości do wszystkich składowych klasy (79)
Sposób 17. Sprawdzaj w operatorze przypisania, czy nie przypisujesz wartości samej sobie (82)

Klasy i funkcje - projekt i deklaracja (87)
Sposób 18. Staraj się dążyć do kompletnych i minimalnych interfejsów klas (89)
Sposób 19. Rozróżniaj funkcje składowe klasy, funkcje niebędące składowymi klasy i funkcje zaprzyjaźnione (93)
Sposób 20. Unikaj deklarowania w interfejsie publicznym składowych reprezentujących dane (98)
Sposób 21. Wykorzystuj stałe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (100)
Sposób 22. Stosuj przekazywanie obiektów przez referencje, a nie przez wartości (106)
Sposób 23. Nie próbuj zwracać referencji, kiedy musisz zwrócić obiekt (109)
Sposób 24. Wybieraj ostrożnie pomiędzy przeciążaniem funkcji a domyślnymi wartościami parametrów (113)
Sposób 25. Unikaj przeciążania funkcji dla wskaźników i typów numerycznych (117)
Sposób 26. Strzeż się niejednoznaczności (120)
Sposób 27. Jawnie zabraniaj wykorzystywania niejawnie generowanych funkcji składowych, których stosowanie jest niezgodne z Twoimi założeniami (123)
Sposób 28. Dziel globalną przestrzeń nazw (124)

Implementacja klas i funkcji (131)
Sposób 29. Unikaj zwracania "uchwytów" do wewnętrznych danych (132)
Sposób 30. Unikaj funkcji składowych zwracających zmienne wskaźniki lub referencje do składowych, które są mniej dostępne od tych funkcji (136)
Sposób 31. Nigdy nie zwracaj referencji do obiektu lokalnego ani do wskaźnika zainicjalizowanego za pomocą operatora new wewnątrz tej samej funkcji (139)
Sposób 32. Odkładaj definicje zmiennych tak długo, jak to tylko możliwe (142)
Sposób 33. Rozważnie stosuj atrybut inline (144)
Sposób 34. Ograniczaj do minimum zależności czasu kompilacji między plikami (150)

Dziedziczenie i projektowanie zorientowane obiektowo (159)
Sposób 35. Dopilnuj, by publiczne dziedziczenie modelowało relację "jest" (160)
Sposób 36. Odróżniaj dziedziczenie interfejsu od dziedziczenia implementacji (166)
Sposób 37. Nigdy nie definiuj ponownie dziedziczonych funkcji niewirtualnych (174)
Sposób 38. Nigdy nie definiuj ponownie dziedziczonej domyślnej wartości parametru (176)
Sposób 39. Unikaj rzutowania w dół hierarchii dziedziczenia (178)
Sposób 40. Modelując relacje posiadania ("ma") i implementacji z wykorzystaniem, stosuj podział na warstwy (186)
Sposób 41. Rozróżniaj dziedziczenie od stosowania szablonów (189)
Sposób 42. Dziedziczenie prywatne stosuj ostrożnie (193)
Sposób 43. Dziedziczenie wielobazowe stosuj ostrożnie (199)
Sposób 44. Mów to, o co czym naprawdę myślisz. Zdawaj sobie sprawę z tego, co mówisz (213)

Rozmaitości (215)
Sposób 45. Miej świadomość, które funkcje są niejawnie tworzone i wywoływane przez C++ (215)
Sposób 46. Wykrywanie błędów kompilacji i łączenia jest lepsze od wykrywania błędów podczas wykonywania programów (219)
Sposób 47. Upewnij się, że nielokalne obiekty statyczne są inicjalizowane przed ich użyciem (222)
Sposób 48. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia kompilatorów (226)
Sposób 49. Zapoznaj się ze standardową biblioteką C++ (227)
Sposób 50. Pracuj bez przerwy nad swoją znajomością C++ (234)


C++ 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.