księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDecyzja o warunkach zabudowy         LexisNexis          89.00zł   75.65zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Niniejsza książka ukazuje się jako kolejna publikacja w serii „Prawo w praktyce”.

Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkret-nych decyzji i prowadzić do konkluzji: „w takiej sytuacji można zrobić…”.

W celu ułatwienia korzystania z książki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.

Decyzja o warunkach zabudowy to akt administracyjny, który jest jednym z najczęściej wydawanych przez organy wykonawcze gmin. Z decyzją tą styka się większość podmiotów roz-poczynających proces inwestycyjny, bez względu na skalę planowanych przedsięwzięć.

W książce w syntetyczny i praktyczny sposób przedstawiono istotne zagadnienia pojawiające się w praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Zawarte w niej spostrzeżenia wy-nikają z wieloletniego doświadczenia autorów, którzy stykają się z problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, reprezentując zarówno organy gmin, jak i wnioskodawców. To dualistyczne doświadczenie pozwala w praktyczny sposób spojrzeć na kwestie nastręczające najwięcej problemów.

Atutem publikacji są liczne przykłady rozstrzygnięć orzecznictwa oraz propozycje rozwiązań konkretnych problemów, jak również wzory pism i wniosków.

Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które mają do czynienia z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – przede wszystkim dla radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich, którzy zajmują się obsługą prawną procesów inwestycyjnych lub planistycznych. Zainteresuje ona także pracowników administracji samorządowej, którzy uczestniczą w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy bądź o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sędziów sądów administracyjnych.

Spis treści:

Rozdział 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Decyzje i ich rodzaje 15
1.1. Decyzja lokalizacyjna    15
1.2. Inwestycja celu publicznego    15
1.3. Kiedy konieczne jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
1.4. Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.5. Kiedy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy? 24
2. Podział geodezyjny    28
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca    35
4. Decyzja o warunkach zabudowy na gruntach rolnych 41
4.1. Zabudowa siedliskowa 41
4.2. Budowa na gruntach wymagających zgody na zmianę przeznaczenia
5. Wzory pism    49
5.1. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej w przypadku uchwalenia planu miejscowego
5.2. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej w razie braku planu miejscowego

Rozdział 2. Decyzja o warunkach zabudowy a decyzja o lokalizacji celu publicznego
1. Związanie organu wnioskiem inwestora    53
2. Legalizacja samowoli budowlanej a wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Dzielenie przedsięwzięcia    59
4. Przedsięwzięcia o charakterze mieszanym    61
5. Decyzja WZ a decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – różnice

Rozdział 3. Decyzja o warunkach zabudowy a planistyka
1. Decyzja o warunkach zabudowy a studium (D. Kałuża) 71
2. Nadrzędna rola aktów planistycznych (R. Robaszewska) 79
3. Warunki fakultatywnego zawieszenia postępowania (R. Robaszewska) 84
4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania (R. Robaszewska)    92
5. Ujęcie rozstrzygnięcia decyzji o warunkach zabudowy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Trwałość warunków zabudowy w obliczu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7. Wzory pism (R. Robaszewska, D. Kałuża)    105
7.1. Wniosek o wypis ze studium    105
7.2. Zapytanie o stan procedury planistycznej 107
7.3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu w związku ze wszczętą procedurą planistyczną
7.4. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania do samorządowego kolegium odwoławczego
7.5. Przekazanie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania samorządowemu kolegium odwoławczemu
7.6. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 4. Istotne decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym a warunki zabudowy
1. Decyzja środowiskowa a warunki zabudowy (R. Robaszewska) 115
2. Pozwolenie na budowę a warunki zabudowy (M. Płoszka) 126

Rozdział 5. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
1. Uwagi generalne dotyczące wniosku o ustalenie warunków zabudowy 143
2. Treść wniosku o ustalenie warunków zabudowy oraz załączniki    149
3. Wszczęcie postępowania w przedmiocie warunków zabudowy 159
4. Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy 164
5. Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 166

Rozdział 6. Organy i inne podmioty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
1. Organy uprawnione do wydania decyzji    168
2. Porozumienie 172
3. Upoważnienie (przedstawicielstwo administracyjne) 177
4. Wyłączenie 179
5. Planista    181
6. Organy uzgodnieniowe 184
7. Wzory pism    188
7.1. Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu    188
7.2. Wniosek wójta o wyłączenie go przez samorządowe kolegium odwoławcze od udziału w postępowaniu, gdy gmina jest inwestorem
7.3. Postanowienie o wyłączeniu pracownika od udziału w postępowaniu

Rozdział 7. Wnioskodawca
1. Podmiot inicjujący postępowanie    192
2. Przedsiębiorca jako wnioskodawca 200
3. Konsorcjum jako wnioskodawca 206
4. Wspólnota mieszkaniowa jako wnioskodawca 209
5. Gmina jako wnioskodawca    213
6. Pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające właściwą reprezentację 215
7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy    230
8. Wzory pism    239
8.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym
8.2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym
8.3. Informacja dla organu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym
8.4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy    242
8.5. Oświadczenie adresata decyzji o warunkach zabudowy (podmiotu, na którego rzecz decyzja została wydana) w przedmiocie zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
8.6. Oświadczenie adresata decyzji o warunkach zabudowy (podmiotu, na którego rzecz decyzja ma zostać przeniesiona) w przedmiocie zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 8. Pozostałe strony postępowania
1. Przymiot strony 245
1.1. Defi nicja ustawowa    245
1.2. Podmiotowy charakter strony 246
1.2.1. Osoby fi zyczne    247
1.2.2. Osoby prawne    250
1.2.3. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne niemające osobowości prawnej
1.3. Charakter przedmiotowy strony 262
2. Doręczanie pism    271
2.1. Uwagi ogólne 271
2.2. Wszczęcie postępowania 278
2.3. Doręczanie w toku postępowania    283
2.4. Doręczanie decyzji administracyjnej 283

Rozdział 9. Analiza urbanistyczna
1. Analiza warunków i zasad zagospodarowania a analiza urbanistyczna 287
2. Rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r.    297
3. Granice obszaru analizowanego 301
4. Zasada dobrego sąsiedztwa 316
5. Linia zabudowy 323
6. Dostęp do drogi publicznej    329

Rozdział 10. Uzgodnienia
1. Organy właściwe    335
2. Zaskarżenie negatywnego uzgodnienia 343
3. Charakter prawny uzgodnienia    348
4. Uzgodnienie milczące i uzgodnienia powtórne 353
5. Brak wystąpienia o uzgodnienie 358
6. Zakres uzgodnienia    362
7. Uzgodnienie przez organ niewłaściwy    365

Rozdział 11. Decyzja o warunkach zabudowy
1. Treść decyzji o warunkach WZ (R. Robaszewska)    371
2. Organ, strona, data i podstawa prawna w treści decyzji
o warunkach zabudowy (R. Robaszewska)    372
3. Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy (R. Robaszewska) 375
4. Podpis na decyzji i załącznikach (R. Robaszewska)    379
5. Decyzja warunkowa (R. Robaszewska) 381
6. Decyzja odmowna (R. Robaszewska)    383
7. Sprostowanie, uzupełnienie i wyjaśnienie decyzji o warunkach zabudowy
8. Ostateczność decyzji (M. Płoszka)    387
9. Odwołanie od decyzji (M. Płoszka)    393
10. Wzory pism (R. Robaszewska)    414
10.1. Decyzja o warunkach zabudowy    414
10.2. Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy    417

Rozdział 12. Skutki fi nansowe wydania decyzji o warunkach zabudowy
1. Informacje ogólne 418
2. Renta planistyczna    419
3. Odszkodowania 422
4. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego a decyzja o warunkach zabudowy
5. Podatki a decyzja o warunkach zabudowy    436
6. Koszty opracowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
7. Inne opłaty

Rozdział 13. Usunięcie z obrotu i modyfi kacja ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
1. Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji
2. Tryb sądowoadministracyjny (R. Robaszewska, D. Kałuża)    445
3. Wygaśnięcie decyzji (M. Płoszka) 454
3.1. Uwagi ogólne 454
3.2. Odmienne postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.3. Wydanie na rzecz innego inwestora pozwolenia na budowę    477
4. Uchylenie decyzji ostatecznej (R. Robaszewska) 480
5. Zmiana decyzji ostatecznej (D. Kałuża)    491
6. Wznowienie postępowania zakończonego wydaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
7. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy
8. Upływ czasu (M. Płoszka) 516
9. Zakończenie bytu prawnego inwestora (R. Robaszewska, M. Płoszka) 516
10. Wniosek inwestora (M. Płoszka)    519
11. Wzory pism (R. Robaszewska, D. Kałuża) 524
11.1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego    524
11.2. Cofnięcie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
11.3. Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 529
11.4. Wniosek o wznowienie postępowania    532
11.5. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji    534
11.6. Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy


Decyzja o warunkach zabudowy

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.