księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZEgzamin kwalifikacyjny grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Kurs przygotowawczy Wydanie VIII         DW Medium          58.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Wydanie ósme uaktualnione, stan prawny - 31 marca 2015 r.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką wymagań do egzaminu kwalifikacyjnego E i D wśród Czytelników „elektro.info”, redakcja wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków postanowiła wydać książkę „Egzamin kwalifikacyjny”. Pozycja ta wypełnia lukę na rynku księgarskim, ponieważ jest pierwszym podręcznikiem, który zawiera w przystępnej formie wszystkie niezbędne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, a także omawia zagadnienia wchodzące w zakres egzaminu kwalifikacyjnego.

Powinny z niej skorzystać osoby ubiegające się o dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru wymagane przy obsłudze, konserwacji oraz pomiarach ochronnych.

Wbrew mylnemu przekonaniu (rozpowszechnianemu przez niektóre organizacje naukowo­ techniczne) przy eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV mogą być zatrudnione osoby nieposiadające wykształcenia elektrycznego, od których wymaga się złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w takim samym zakresie, jaki obejmuje elektryków. Pozycja ta ma ułatwić przyswojenie określonej wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV.

Forma, w jakiej została napisana, nie pozwala tylko na wyuczenie się pytań i odpowiedzi, ponieważ komisja może zadać pytanie w zupełnie innej formie i poruszające kilka zagadnień. Książka ma dużą wartość dydaktyczną, ponieważ prezentowane odpowiedzi poruszają szersze problemy niż pytania, a czytelnik zmuszony jest do opanowania znacznej ilości materiału, pozwalającej uporządkować posiadaną wiedzę. Należy jednak pamiętać, że jest to rodzaj podręcznika dla samouków i nie może być traktowany jak zestaw testów dający gwarancję zdania egzaminu.

Znaczna część materiału została zilustrowana rysunkami ułatwiającymi zrozumienie istoty ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zasad poprawnego wykonania pomiarów ochronnych i oceny stanu bezpieczeństwa urządzenia lub instalacji. Książkę opracowano na podstawie norm i przepisów przeredagowanych przez autora do formy zrozumiałej dla Czytelników, a co najważniejsze – zgromadzonych w jednej publikacji.

Mam nadzieję, że spełni ona oczekiwania Czytelników, pozwalając na szybkie i przyjemne opanowanie trudnej sztuki bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Książka zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Zawarte w opracowaniu wiadomości są zgodne ze szczegółowym zakresem egzaminów kwalifikacyjnych E i D oraz z obowiązującymi przepisami.

Opracowanie obejmuje zakres znajomości przepisów, zasad budowy, eksploatacji, bezpieczeństwa pracy oraz postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, np. pożaru, porażenia prądem, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Dla ułatwienia, wyodrębniono w opracowaniu rozdziały, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stosowanymi drukami egzaminacyjnymi. Dotyczą one kolejno punktów od 1 do 10 umieszczonych na druku wniosku egzaminacyjnego.

Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone zestawy pytań kontrolnych, które ułatwią opanowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu. Pytania zawierają odsyłacze do poszczególnych punktów z właściwą odpowiedzią.

Spis treści:

I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH  13
1. Określenia  13
2. Służby eksploatacyjne  13
3. Zasady uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych  14
4. Dokumentacja techniczna urządzeń elektroenergetycznych  15
5. Przyjęcie urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji  17
6. Ocena stanu technicznego urządzeń  17

II. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH  19

1. Urządzenia prądotwórcze, przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej, bez względu na wysokość napięcia znamionowego  19
1.1. Sposoby zabezpieczenia generatorów  21
1.2. Dokumentacja techniczna  23
1.3. Uruchomienie generatora synchronicznego  23
1.4. Eksploatacja generatorów  24
1.5. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora  30
2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu do 1 kV  34
2.1. Podział instalacji elektrycznych  34
2.2. Systemy instalacji elektrycznych  34
2.3. Wymienialność instalacji elektrycznych  43
2.4. Wymagania dla instalacji elektrycznych w budynkach  43
2.5. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych  44
2.6. Budowa i eksploatacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych  45
2.7. Instalacje przemysłowe niskiego napięcia  54
2.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych  55
2.9. Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji instalacji elektrycznych  59

3. In­s­ta­la­cje pio­ru­noch­ron­ne  64

4. Sieci, urządzenia, instalacje o napięciu nominalnym do 1 kV oraz wyższym od 1 kV  77
4.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne  77
4.2. Elektroenergetyczne linie kablowe  100
4.3. Stacje elektroenergetyczne  112
4.4. Transformatory  121
4.5. Elektroenergetyczne urządzenia napędowe i przetwornice  128
4.6. Baterie akumulatorów i urządzenia prostownikowe  140

5. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW  148
5.1. Rodzaje i wykonanie zespołów prądotwórczych  148
5.2. Eksploatacja zespołów prądotwórczych  149
5.3. Zespoły prądotwórcze przewoźne  153

6. Urządzenia elektrotermiczne  157
6.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych  157
6.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych  159

7. Urządzenia do elektrolizy  163
7.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy  163
7.2. Warunki bezpiecznej pracy i eksploatacja urządzeń do elektrolizy  163

8. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego  169
8.1. Wykonanie sieci oświetlenia ulicznego  169
8.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego  170

9. Elektryczna sieć trakcyjna  174
9.1. Budowa i wykonanie sieci trakcyjnej  174
9.2. Eksploatacja sieci trakcyjnej  175
9.3. Prądy błądzące i ochrona urządzeń podziemnych  179

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach od II-1 do II-9 (AKPiA)  182
10.1. Urządzenia elektryczne do pomiaru i regulacji automatycznej  182
10.2. Montaż zestawów automatyki przemysłowej  183
10.3. Przyłączanie aparatów i sprzętu  183
10.4. Podłączanie aparatury i sprzętu zabudowanych na oddzielnych konstrukcjach wsporczych  184
10.5. Instalacje tras obwodów elektrycznych  184
10.6. Eksploatacja instalacji i urządzeń AKPiA  186
10.7. Warunki montażu czujników dla układów pomiarowych i regulacyjnych  190

III. PRACE KONTROLNO-POMIAROWE  198

1. Prace pomiarowe przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych  198
1.1. Wymagania ogólne  198
1.2. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych  201
1.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  201
1.4. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna)  202
1.5. Pomiar rezystancji izolacji ścian i podłóg  202
1.6. Pomiar rezystancji izolacji kabla  203
1.7. Kable na napięcia znamionowe do 1 kV  203
1.8. Kable na napięcia znamionowe ponad 1 kV  203
1.9. Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu  203
1.10. Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną  203
1.11. Pomiar rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną  204
1.12. Pomiar rezystywności gruntu  205
1.13. Pomiar prądów upływowych  205
1.14. Sprawdzenie biegunowości  205
1.15. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  205
1.16. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  207
1.17. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej  209

2. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnychprzy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i powyżej 1 kV  221
2.1. Przepisy  221
2.2. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla elektrycznych urządzeń napędowych  221
2.3. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla baterii kondensatorów energetycznych  225
2.4. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla transformatorów energetycznych  227
2.5. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla elektroenergetycznych linii kablowych  230

3. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych dla prądnic synchronicznych o napięciu powyżej 1 kV  233
3.1. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń stojana prądnicy zespołu prądotwórczego  233
3.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń wzbudzenia prądnicy wzbudzonej  234
3.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń wzbudzenia prądnicy niewzbudzonej  234

4. Zakresy, metody i terminy wykonywania badań  237
4.1. Budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej  237
4.2. Zakłady przemysłowe  239
4.3. Pomieszczenia zagrożone wybuchem  242
4.4. Urządzenia rozdzielcze  244
4.5. Stacje elektroenergetyczne  245
4.6. Baterie kondensatorów o napięciu do 1 kV  246
4.7. Transformatory  248
4.8. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym i elektryczne urządzenia ruchome  249

5. Zasady wykonywania i eksploatacji rozliczeniowych układów pomiarowych  256
5.1. Wymagania ogólne  256
5.2. Tablice licznikowe  257
5.3. Liczniki  258
5.4. Przekładniki prądowe i napięciowe  258
5.5. Układy pomiarowe pośrednie i półpośrednie  259
5.6. Układy pomiarowe bezpośrednie  260
5.7. Układ kontrolny obecności napięcia  260
5.8. Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy  260
5.9. Zespoły prądotwórcze  261
5.10. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej  261

IV. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH, INSTALACJACH I SIECIACH ELEKTRYCZNYCH  265
1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV  265
1.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim  281
1.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim)  282
1.3. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania  282
1.4. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności  294
1.5. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska  295
1.6. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej  296
1.7. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych  297
1.8. Ochrona strefowa w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic  298

2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV  305
2.1. Sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia jako źródło zagrożenia porażeniowego  305
2.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim  306
2.3. Środki ochrony przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu)  311
2.4. Łączenie uziemień urządzeń wysokiego i niskiego napięcia  316
2.5. Wymagania dla uziemień obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięcia  317
2.6. Parametry elektryczne typowych rozwiązań technicznych stanowisk izolacyjnych i powłok elektroizolacyjnych  320

V. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W URZĄDZENIACH, INSTALACJACH I SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH  324

VI. SPOSOBY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OSOBOM PORAŻONYM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYM  332
1. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka  332
2. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV  333
3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV  336
4. Czynności po uwolnieniu porażonego spod działania prądu elektrycznego  336
4.1. Sztuczne oddychanie  339
4.2. Pośredni masaż serca  342
4.3. Pierwsza pomoc przedlekarska przy innych obrażeniach ciała  343

VII. ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH  347
1. Zasady organizacji pracy  347
2. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych  354
3. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny  357
3.1. Czynności zabronione  358
3.2. Sprzęt ochronny stosowany podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych  358

VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM I POŻAREM  376
1. Wymagania ogólne  376
2. Podział urządzeń przeciwwybuchowych  377
3. Strefy zagrożenia wybuchem  378
4. Dobór urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem  380
5. Instalowanie urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem  382
6. Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem  384
6.1. Oględziny  384
6.2. Przeglądy  386
6.3. Konserwacja i naprawy  387

IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE BUDOWY  392

X. WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE  401

XI. RACJONALNA GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA  407

XII. URZĄDZENIA ENERGOELEKTRONICZNE  410

XIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE FUNKCJONUJĄCE W WARUNKACH POŻARU  414
1. Wymagania podstawowe  414
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  415
3. Odbiory, próby i badania w instalacjach elektrycznych funkcjonujących w warunkach pożaru  416
4. Eksploatacja  417

XIV. WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY EKSPLOATACJI I DOZORZE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  420
1. Ustawy i rozporządzenia  420
2. Normy  424
3. Literatura  437

XV. WYBRANE TERMINY I DEFINICJE


Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Kurs przygotowawczy Wydanie VIII

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.