księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBHP w praktyce Wydanie 14         ODDK          199.50zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

W czternastym wydaniu poradnika dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy, sip, projektantów i wykładowców uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy Prawa Budowlanego, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zmiany dotyczące:
  • rzeczoznawców ds. bhp,
  • wypadków przy pracy, postępowania powypadkowego (statystycznej karty wypadku),
  • chorób zawodowych,
  • klasyfikacji zawodów,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, z uwzględnieniem zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,
  • klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,
  • wymagań dla wyrobów zawierających azbest,
  • badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed wybuchem,
  • promieniowania elektromagnetycznego, w tym promieniowania optycznego,
  • najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR,
  • środków ochrony indywidualnej, w tym ochronników słuchu


BHP w praktyce Wydanie 14

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.