księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBHP w praktyce Wydanie XV         ODDK          241.50zł   205.28zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

W piętnastym wydaniu Poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

• wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
• zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania,
• wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
• niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,
• klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,
• rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
• ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,
• oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
• uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
• zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych,
• zmian w wykazie jednostek certyfikujących.


BHP w praktyce Wydanie XV

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.