księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie         PWE          64.90zł   51.92zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli:
• teoretyczno-merytoryczne podstawy analizy finansowej,
• metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym,
• analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa,
• ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju.

W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa.

Książka ma w dużej mierze charakter autorski. Powstała na podstawie obszernej literatury i doświadczeń praktycznych autora. Jest napisana przystępnym językiem, zawiera wiele przykładów z praktyki. Jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, analityków finansowych, menedżerów, księgowych i biegłych rewidentów.

Spis treści:

Rozdział 1 Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Istota analizy finansowej
1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.4. Rodzaje analizy finansowej
1.5. Materiały źródłowe oraz formy prezentacji wyników analizy

Rozdział 2 Metodyczne aspekty analizy finansowej
2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej
2.2. Podział metod analizy finansowej
2.3. Metody ogólne i specyficzne
2.4. Metody indukcji i dedukcji
2.5. Metody badań wstępnych
2.6. Metody badań pogłębionych

Rozdział 3 Analiza zasobów majątkowych
3.1. Zasoby majątkowe i ich znaczenie w przedsiębiorstwie
3.2. Cele i zakres analizy sytuacji majątkowej
3.3. Wstępna analiza zasobów majątkowych
3.4. Szczegółowa analiza zasobów majątkowych
3.4.1. Analiza środków trwałych
3.4.2. Analiza zapasów
3.4.3. Analiza należności handlowych
3.4.4. Analiza środków pieniężnych

Rozdział 4 Analiza zasobów kapitałowych
4.1. Cele i zakres analizy kapitałów
4.2. Istota i klasyfikacja kapitałów
4.3. Analiza wielkości i zmian kapitałów
4.4. Analiza struktury kapitałów
4.4.1. Struktura kapitału i czynniki ją kształtujące
4.4.2. Wstępna analiza struktury kapitałów
4.4.3. Analiza kapitału własnego
4.4.4. Analiza kapitałów obcych
4.5. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej
4.6. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
4.7. Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitału własnego
4.8. Analiza kosztu kapitałów

Rozdział 5 Analiza przychodów ze sprzedaży
5.1. Istota i cele analizy przychodów ze sprzedaży
5.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży
5.3. Analiza przyczynowa zmian przychodów ze sprzedaży
5.4. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży
5.5. Możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży

Rozdział 6 Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
6.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów
6.2. Analityczna klasyfikacja kosztów całkowitych
6.3. Wstępna analiza kosztów
6.3.1. Zarys wstępnej analizy kosztów
6.3.2. Analiza kosztów w układzie rodzajowym
6.3.3. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
6.4. Szczegółowa analiza kosztów bezpośrednich
6.4.1. Analiza kosztów materiałów bezpośrednich
6.4.2. Analiza kosztów płac bezpośrednich
6.5. Analiza kosztów pośrednich
6.5.1. Ogólna analiza kosztów pośrednich
6.5.2. Analiza kosztów wydziałowych
6.5.3. Analiza kosztów ogólnozakładowych
6.5.4. Analiza kosztów sprzedaży
6.6. Analiza kosztu jednostkowego

Rozdział 7 Analiza wyniku finansowego
7.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa
7.2. Podstawy metodyczne analizy zysku
7.3. Analiza porównawcza zysku
7.4. Analiza przyczynowa zysku

Rozdział 8 Analiza rentowności
8.1. Rentowność jako podstawowy obszar analizy wskaźnikowej
8.2. Istota i znaczenie analizy rentowności
8.3. Analiza rentowności sprzedaży
8.4. Analiza rentowności majątku
8.5. Analiza rentowności kapitału własnego
8.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego

Rozdział 9 Analiza płynności finansowej
9.1. Istota płynności finansowej
9.2. Czynniki kształtujące płynność finansową
9.3. Statyczne metody analizy płynności finansowej
9.4. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej

Rozdział 10 Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
10.1. Cele analizy zadłużenia
10.2. Analiza poziomu zadłużenia
10.3. Analiza wypłacalności przedsiębiorstwa

Rozdział 11 Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa
11.1. Analiza obrotowości majątku
11.2. Analiza obrotowości zapasów
11.3. Analiza rotacji należności
11.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań
11.5. Analiza cyklu środków pieniężnych

Rozdział 12 O cena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju
12.1. Zdolność do rozwoju przedsiębiorstwa i jej determinanty
12.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
12.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
12.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju


Analiza finansowa przedsiębiorstwa Teoria i zastosowanie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.