księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza sprawozdań finansowych Wydanie 2         PWE          59.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, dlatego są one podstawowym źródłem informacji o rezultatach jej działalności.

Obiektywność ocen sytuacji finansowej oraz trafność podejmowanych decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizy danych prezentowanych w sprawozdaniach i zastosowania odpowiednich metod badawczych.

Zasady i sposoby analizy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych zostały kompleksowo i przystępnie opisane w niniejszym drugim wydaniu książki, rozszerzonym o szczegółową charakterystykę norm sprawozdawczości finansowej oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Rozdziały:

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Elementy sprawozdania finansowego
1.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

Rozdział 2. Normy dotyczące sprawozdań finansowych
2.1. Sprawozdawczość finansowa a zasady rachunkowości
2.2. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
2.3. Polskie prawo bilansowe
2.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

Rozdział 3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
3.1. Istota analizy finansowej
3.2. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
3.3. Czytanie sprawozdań finansowych
3.4. Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
3.5. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

Rozdział 4. Przegląd metod analizy finansowej
4.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej
4.2. Analiza struktury sprawozdań finansowych
4.3. Mierniki dynamiki
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.5. Metody badań przyczynowych
4.6. Analiza regresji i korelacji
4.7. Wielowymiarowa analiza porównawcza

Rozdział 5. Bilans i jego analiza
5.1. Istota bilansu
5.2. Charakterystyka aktywów bilansu
5.3. Charakterystyka pasywów bilansu
5.4. Wycena składników aktywów i pasywów
5.5. Analiza struktury i dynamiki bilansu
5.6. Analiza powiązań aktywów i pasywów

Rozdział 6. Rachunek zysków i strat
6.1. Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
6.2. Układ rachunku zysków i strat
6.3. Przychody i zyski
6.4. Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
6.5. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat

Rozdział 7. Rachunek przepływów pieniężnych
7.1. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
7.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
7.4. Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

Rozdział 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.1. Istota i cele zestawienia
8.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.3. Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4. Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rozdział 9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań
9.1. Informacja dodatkowa
9.2. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Rozdział 10. Wskaźnikowa analiza rentowności
10.1. Pojęcie rentowności
10.2. Wskaźniki rentowności aktywów
10.3. Wskaźniki rentowności sprzedaży
10.4. Wskaźniki rentowności kapitałów
10.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
10.6. Układy piramidalne wskaźników rentowności

Rozdział 11. Analiza płynności finansowej
11.1. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
11.2. Wskaźniki płynności finansowej
11.3. Analiza kapitału obrotowego
11.4. Analiza upłynnienia aktywów

Rozdział 12. Analiza rotacji aktywów i kapitałów
12.1. Istota i znaczenie rotacji zasobów
12.2. Wskaźniki rotacji aktywów
12.3. Wskaźniki rotacji kapitałów
12.4. Cykl środków pieniężnych

Rozdział 13. Analiza wspomagania finansowego
13.1. Wybór źródeł finansowania
13.2. Analiza poziomu zadłużenia
13.3. Analiza wypłacalności
13.4. Dźwignia finansowa

Rozdział 14. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
14.1. Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
14.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
14.3. Przewidywanie sytuacji finansowej
14.4. Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności


Analiza sprawozdań finansowych Wydanie 2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.