księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAudyt sprawozdań finansowych         PWE          61.90zł   52.62zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Audyt sprawozdań finansowych jest wyspecjalizowaną dziedziną rachunkowości finansowej. Jego znaczenie stale rośnie, gdyż wiele firm musi swoje roczne sprawozdania finansowe przed zatwierdzeniem i przekazaniem wszystkim zainteresowanym poddać badaniu (audytowi) przez biegłych rewidentów.

Takie badanie ma zapewnić odbiorców informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz majątku i sytuacji finansowej firmy. Celowość przygotowania książki poświęconej audytowi sprawozdań finansowych wynikała z dwóch przesłanek: po pierwsze rosnącego znaczenia audytu jako wyodrębnionej części wiedzy z rachunkowości finansowej, a po drugie braku na naszym rynku wydawniczym opracowań, które by tę wiedzę w sposób jasny i praktyczny prezentowały.

Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wśród których są również biegli rewidenci. Podręcznik obejmuje wiedzą o istocie audytu, roli biegłych rewidentów oraz metodach badania sprawozdań finansowych, przy czym nacisk został położony na pokazanie praktycznych aspektów takiego badania.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim (zwłaszcza tych, którzy wybiorą nowy kierunek finanse i rachunkowość). Mogą z niego korzystać także słuchacze studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz praktycy służb finansowo-księgowych firm.

Rozdziały:

Część I. TEORETYCZNE ASPEKTY AUDYTU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rozdział 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych
1.1. Istota audytu sprawozdań finansowych
1.2. Cele i funkcje audytu
1.3. Znaczenie audytu
1.4. Rozwój audytu na świecie
1.5. Historia audytu w Polsce

Rozdział 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych
2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu
2.2. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta
2.3. Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
2.4. Organizacja samorządu zawodu biegłych rewidentów w Polsce
2.5. Rola etyki zawodowej i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta

Rozdział 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych
3.1. Istota i klasyfikacja metod audytu sprawozdań finansowych
3.2. Wykorzystanie metod statystycznych w audycie sprawozdań finansowych
3.3. Istotność i sposoby jej pomiaru
3.4. Rodzaje i charakterystyka ryzyka badania

Rozdział 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych
4.1. Konieczność analizy sprawozdania finansowego
4.2. Zakres analizy sprawozdania finansowego
4.3. Analiza bilansu
4.3.1. Ogólne zasady i metody analizy bilansu
4.3.2. Analiza aktywów bilansu
4.3.3. Analiza pasywów bilansu
4.4. Analiza rachunku zysków i strat
4.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
4.6. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
4.7. Analiza zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności

Część II. PRAKTYCZNE PROBLEMY AUDYTU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rozdział 5. Planowanie i realizacja audytu sprawozdań finansowych
5.1. Celowość wyodrębnienia etapów audytu
5.2. Planowanie badania
5.3. Badanie właściwe - etap podstawowy
5.3.1. Czynności wstępne
5.3.2. Ustalenie obszarów badania
5.4. Obszary badania składników bilansu
5.4.1. Aktywa
5.4.2. Pasywa
5.5. Badanie rachunku zysków i strat
5.6. Badanie rachunku przepływów pieniężnych
5.7. Badanie zestawienia zmian w kapitale własnym

Rozdział 6. Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym
6.1. Istota i charakter środowiska informatycznego rachunkowości
6.2. Podstawy prawne oraz standardy użytkowania i rewizji systemów informatycznych rachunkowości
6.3. Metody audytu sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym
6.4. Stosowanie technik komputerowego wspomagania audytu

Rozdział 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych
7.1. Istota konsolidacji
7.2. Specyfika sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Metoda konsolidacji pełnej
7.2.3. Metoda konsolidacji proporcjonalnej
7.2.4. Wycena metodą praw własności
7.2.5. Wybrane problemy związane ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7.3. Cele audytu sprawozdań skonsolidowanych
7.4. Metodologia audytu sprawozdań skonsolidowanych
7.5. Rezultaty audytu

Rozdział 8. Opinia i raport z przeprowadzonego audytu
8.1. Istota i znaczenie opinii biegłego rewidenta
8.2. Forma i treść opinii biegłego rewidenta
8.3. Rodzaje opinii biegłego rewidenta
8.4. Raport i jego struktura

Rozdział 9. Dokumentacja audytu
9.1. Znaczenie dokumentacji z przeprowadzonego audytu
9.2. Dokumentacja rewizyjna w ujęciu MSRF
9.3. Polskie regulacje prawne w zakresie dokumentacji prac audytorskich
9.4. Dokumentacja robocza firm audytorskich
9.4.1. Podział dokumentacji
9.4.2. Dokumentacja stała
9.4.3. Dokumentacja bieżąca


Audyt sprawozdań finansowych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.