księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBadania ekologiczno-gleboznawcze         Naukowe PWN          54.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Praktyczny przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych!

Książka, która łączy teorię z praktyką!

Publikacja rozpatruje gleby pod względem różnorodnych funkcji w ekosystemach. W dużej mierze jest oparta na wynikach badań własnych autorów.

W książce omówiono:
• gleby i procesy glebotwórcze w ujęciu ekologicznym;
• badania gleb w terenie, pobieranie próbek, przygotowanie do analiz, metody analizy gleb;
• najbardziej aktywne składniki gleb – materię organiczną, koloidy, roztwór glebowy, najważniejsze metody specjalistycznych badań gleboznawczych;
• interpretację ekologiczną, uogólnienie i syntezę wyników badań;
• charakterystykę i genezę oraz systematykę gleb Polski, klasyfikację gleb według World Reference Base for Soil Resources (WRB);
• mapy glebowe i ich aktualizację.

Przyswojenie materiału ułatwiają liczne barwne fotografie wybranych gleb Niżu Polskiego, poglądowe ilustracje (ryciny i tabele), formularze badawcze, bogata literatura przedmiotu oraz wykaz symboli i skrótów.

Publikacja stanowi niezbędną pomoc dla studentów ekologii, biologii, geografii, ochrony środowiska, geodezji, kartografii uniwersytetów, architektury krajobrazu, wydziałów leśnych, rolniczych i ogrodniczych akademii rolniczych oraz słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów i pracowników naukowych tych kierunków.

Rozdziały:

CZĘŚĆ PIERWSZA. Podstawowe wiadomości o glebach. Gleby i procesy glebotwórcze jako przedmiot badań ekologiczno-gleboznawczych
I. Utwory macierzyste 17
II. Podstawowe pojęcia gleboznawcze 21
III. Gleba a problemy środowiska 30
IV. Specyfika gleby jako obiektu badań 44

CZĘŚĆ DRUGA. Analiza podstawowych właściwości gleb
V. Badania terenowe 55
VI. Laboratoryjne badania gleb 92

CZĘŚĆ TRZECIA. Materia organiczna, koloidy i roztwór glebowy jako przedmiot badań specjalistycznych
VII. Glebowa materia organiczna – pojęcia podstawowe 115
VIII. Źródła glebowej materii organicznej 119
IX. Procesy przekształceń glebowej materii organicznej 132
X. Zasoby materii organicznej gleb i morfogenetyczne typy próchnic leśnych 154
XI. Ekologiczna rola próchnicy 168
XII. Koloidy glebowe i fizykochemiczne właściwości gleb 174
XIII. Mineralne koloidy glebowe 176
XIV. Sorpcyjne właściwości gleb 186
XV. Odczyn gleb 198
XVI. Buforowość gleb 207
XVII. Ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb 217
XVIII. Utlenianie i redukcja 222
XIX. Składniki pokarmowe 227
XX. Roztwór glebowy i jego ekologiczne znaczenie 234
XXI. Typy gospodarki wodnej w glebach 242
XXII. Pomiary wilgotności gleb i jej dynamiki 244

CZĘŚĆ CZWARTA. Interpretacja, generalizacja i synteza wyników badań gleb
XXIII. Geneza i systematyka gleb 249
XXIV. Mapa jako źródło informacji o glebach 279
XXV. Zestawienie oraz interpretacja wyników badań terenowych i laboratoryjnych 299

CZĘŚĆ PIĄTA. Literatura. Aneksy. Skorowidz 315
Literatura 317
Aneks 1. Fotografie wybranych profili glebowych Niżu Polskiego 328
Aneks 2. Symbole i skróty stosowane w książce 329
Skorowidz 331


Badania ekologiczno-gleboznawcze

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.