księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemiczne metody analizy ilościowej Wydanie VII         Naukowe PWN          89.00zł   71.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teorię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i  rozdzielania, w tym ekstrakcję i wymianę jonową.

W każdym rozdziale zamieszczono podstawy teoretyczne metody, opisy wykonania najczęściej stosowanych  ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczenia rachunkowe przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania oraz pytania kontrolne. Na końcu książki podano wyniki ćwiczeń rachunkowych.

W nowym wydaniu  rozszerzono rozdziały omawiające analizę procesową, rodzaje próbek pobieranych do analizy chemicznej, ekstrakcyjne metody  rozdzielania substancji a także dodano rozdział, w którym przedstawiono kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej ze wskazaniem na metody analizy śladowej, specjację i analizę specjacyjną oraz analizę środowiska.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemii, farmacji i medycyny. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół technicznych o profilu chemicznym.

Spis treści:

1. Zagadnienia ogólno analityczne
1.1. Zadania i rola chemii analitycznej
1.2. Podział analizy chemicznej
1.2.1. Analiza jakościowa i ilościowa
1.2.2. Analiza klasyczna i instrumentalna
1.2.3. Analiza nieorganiczna i organiczna
1.2.4. Przemysłowa analiza chemiczna
1.3. Analityka i jej podział
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Analityka składu
1.3.3. Analityka procesowa
1.3.4. Analityka rozmieszczenia, analityka powierzchni
1.3.5. Analityka strukturalna
1.4. Próbka
1.4.1. Partia produktu
1.4.2. Rodzaje próbek
1.4.3. Reprezentatywność próbki analitycznej
1.4.4. Zasady pobierania próbek
1.4.5. Przeprowadzanie próbki do roztworu
1.4.6. Składniki próbki
1.5. Podział metod analitycznych na chemiczne i instrumentalne
1.5.1. Kryterium podziału
1.5.2. Zasada i podział metod chemicznych
1.5.3. Analiza wagowa
1.5.4. Analiza miareczkowa
1.5.5. Charakterystyka metod chemicznych
1.5.6. Charakterystyka metod instrumentalnych
1.6. Podział metod analitycznych w zależności  od wielkości próbki analitycznej
1.7. Błędy analizy ilościowej
1.7.1. Błąd bezwzględny i względny
1.7.2. Błędy przypadkowe, systematyczne i grube
1.8. Statystyczne sposoby interpretacji wyników
1.8.1. Zbiorowość generalna i próbna
1.8.2. Parametry charakteryzujące zbiorowość generalną i próbną
1.8.3. Rozkład Gaussa (rozkład normalny)
1.8.4. Przedział ufności
1.8.5. Przykład statystycznej oceny metody
1.8.6. Przedstawianie wyników analizy
1.9. Podstawowe pojęcia w obliczeniach analitycznych
1.9.1. Definicja mola i masy molowej
1.9.2. Określanie objętości roztworu
1.9.3. Sposoby wyrażania stężeń roztworów
1.10. Wybór, sprawdzenie, certyfikacja i walidacja metody analitycznej
1.10.1. Rola metody analitycznej i sygnału analitycznego
1.10.2. Czułość metody
1.10.3. Zakres pomiarowy stężeń, granica wykrywalności i granica oznaczalności
1.10.4. Dokładność i precyzja metod analitycznych
1.10.5. Selektywność, specyficzność i uniwersalność metody
1.10.6. Parametry ekonomiczne
1.10.7. Kryteria wyboru metody analitycznej
1.10.8. Sprawdzenie metody analitycznej
1.10.9. Materiały odniesienia certyfikowane i niecertyfikowane
1.10.10. Proces walidacji
1.10.11. Kryterium niepewności pomiaru
1.10.12. Akredytacja laboratorium
1.11. Rodzaje równowag w chemii analitycznej
1.11.1. Reakcje odwracalne, prawo działania mas
1.11.2. Stałe dysocjacji słabych kwasów i zasad
1.11.3. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody
1.11.4. Stała równowagi reakcji redoks
1.11.5. Stale trwałości (tworzenia) kompleksów
1.11.6. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność
1.11.7. Zestawienie rodzajów stałych równowagi
1.12. Ćwiczenia rachunkowe
1.13. Pytania kontrolne

2. Podstawowe czynności pomiarowe w analizie ilościowej  
2.1. Wagi i ważenie
2.1.1. Wielkości charakteryzujące wagi
2.1.2. Podział wag w zależności od ich nośności i precyzji ważenia
2.1.3. Podział wag ze względu na zasadę działania
2.1.4. Podział wag analitycznych dźwigniowych
2.1.5. Sposoby ważenia
2.1.6. Ważenie na wagach o różnych konstrukcjach
2.1.7. Wagi periodyczne
2.1.8. Wagi aperiodyczne dwuszalkowe
2.1.9. Wagi aperiodyczne jednoszalkowe
2.1.10. Nowoczesne wagi analityczne
2.1.11. Wagi elektroniczne
2.1.12. Wagi mikroanalityczne i ultramikroanalityczne
2.1.13. Przygotowanie od ważek
2.2. Naczynia miarowe
2.2.1. Rodzaje naczyń
2.2.2. Sprawdzenie pojemności i kalibrowanie naczyń miarowych
2.2.3. Pomiar objętości roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie objętościowe)
2.2.4. Pomiar masy roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie wagowe, grawimetryczne)
2.2.5. Mycie naczyń
2.3. Rola ćwiczeń laboratoryjnych z analizy ilościowej w wykształceniu chemika
2.4. Ćwiczenia rachunkowe
2.5. Pytania kontrolne

3. Analiza wagowa
3.1. Zagadnienia teoretyczne analizy wagowej         
3.1.1. Mechanizm powstawania osadu
3.1.2. Proces współstrącania
3.1.3. Wytrącanie osadów z roztworów jednorodnych
3.1.4. Mechanizm rozpuszczania osadów
3.1.5. Określanie rozpuszczalności na podstawie iloczynu rozpuszczalności
3.1.6. Czynniki wpływające na rozpuszczalność osadu
3.2. Technika pracy w analizie wagowej
3.2.1. Oddzielanie osadu od roztworu
3.3. Przykłady oznaczeń wagowych               
3.3.1. Oznaczanie wody
3.3.2. Oznaczanie baru lub siarczanów(VI) w postaci siarczanu(VI) baru
3.3.3. Oznaczanie żelaza(lll) i niklu(ll)
3.3.4. Oznaczanie glinu w postaci oksychinolinianu glinu
3.3.5. Odczynniki organiczne stosowane do wytrącania osadów
3.4. Obliczenia w analizie wagowej
3.4.1. Wprowadzenie układu Sl w obliczeniach z analizy wagowej
3.4.2. Przykłady obliczeń w analizie wagowej
3.5. Ćwiczenia rachunkowe z analizy wagowej
3.6. Pytania kontrolne

4. Analiza miareczkowa
4.1. Wiadomości ogólne
4.1.1. Klasyfikacja metod miareczkowych
4.1.2. Substancje i roztwory wzorcowe, przygotowanie roztworów mianowanych
4.1.3. Błędy w analizie miareczkowej
4.2. Obliczenia w analizie miareczkowej
4.2.1. Obliczenia metodą stechiometryczną
4.2.2. Obliczenia metodą współczynników równoważności
4.2.3. Obliczenia metodą stężeń normalnych
4.3. Alkacymetria      
4.3.1. Reakcja kwas-zasada
4.3.2. Charakterystyka hydrolizy odwracalnej
4.3.3. Zastosowanie hydrolizy nieodwracalnej
4.3.4. Wskaźniki kwasowo-zasadowe
4.3.5. Krzywe miareczkowania
4.3.6. Roztwory buforowe
4.3.7. Substancje wzorcowe i roztwory mianowane
4.3.8. Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych
4.3.9. Miareczkowanie alkacymetryczne w środowisku niewodnym
4.3.10. Ćwiczenia rachunkowe z alkacymetrii
4.3.11. Pytania kontrolne
4.4. Redoksymetria  
4.4.1. Reakcje utleniania i redukcji
4.4.2. Charakterystyka aktywności układów erdoks
4.4.3. Zmiana potencjału erdoks w czasie reakcji utleniania i redukcji
4.4.4. Wpływ pH  na przebieg reakcji red kos
4.4.5. Wpływ reakcji kompleksowania i wytrącania osadów na potencjał erdoks
4.4.6. Wskaźniki erdoks
4.4.7. Krzywa miareczkowania erdoks
4.4.8. Managonometria
4.4.9. Jodometria
4.4.10. Zasady innych metod red oksymetrycznych
4.4.11. Ćwiczenia rachunkowe z red oksymetrii
4.4.12. Pytania kontrolne
4.5. Miareczkowe metody wytrąceniowe. Argentometria
4.5.1. Ogólna charakterystyka miareczkowych metod wytrąceniowych
4.5.2. Mianowany roztwór AgNO3
4.5.3. Oznaczanie chlorków metodą Mohra
4.5.4. Oznaczanie chlorków metodą Volharda
4.5.5. Oznaczanie tiocyjanianów metodą N/olharda
4.5.6. Oznaczanie chlorowców w obecności wskaźników adsorpcyjnych metodą Fajansa i Hassela
4.5.7. Krzywa miareczkowania wytrąceniowego
4.5.8. Ćwiczenia rachunkowe z argentometrii
4.5.9. Pytania kontrolne
4.6. Kompleksometria              
4.6.1. Podział i rozwój kompleksometrii
4.6.2. Podstawy teoretyczne kompleksometrii
4.6.3. Kompleksy chelatowe
4.6.4. Określanie trwałości kompleksów jedno- i wielofunkcyjnych
4.6.5. Trwałość kompleksów metali z EDTA
4.6.6. Kompleksony
4.6.7. Krzywa miareczkowania kompleksometrycznego
4.6.8. Wskaźniki kompleksometryczne
4.6.9. Sposoby miareczkowania roztworem EDTA
4.6.10. Mianowany roztwór EDTA
4.6.11. Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych
4.6.12. Ćwiczenia rachunkowe
4.6.13. Pytania kontrolne

5. Metody rozdzielania i zatężania
5.1. Charakterystyka i podział metod rozdzielania i zatężania
5.2. Metody wytrąceniowe i wykorzystujące lotność substancji
5.2.1. Selektywne wytrącanie
5.2.2. Współstrącanie z nośnikiem
5.2.3. Prawa podziału
5.2.4. Przykłady wydzielania śladów z nośnikiem
5.2.5. Maskowanie substancji
5.2.6. Metody wykorzystujące lotność związków
5.2.7. Obliczenia
5.2.8. Ćwiczenia rachunkowe
5.2.9. Pytania kontrolne
5.3. Ekstrakcja
5.3.1. Wiadomości wstępne
5.3.2. Wielkości charakteryzujące proces ekstrakcji
5.3.3. Klasyfikacja układów ekstrakcyjnych metali
5.3.4. Ekstrakcja kompleksów jonowo-asocjacyjnych
5.3.5. Ekstrakcja chelatów wewnętrznych
5.3.6. Równowaga procesu ekstrakcji chelatów wewnętrznych
5.3.7. Współczynniki reakcji ubocznych w ekstrakcji chylatów wewnętrznych
5.3.8. Rodzaje ekstrakcji
5.3.9. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz
5.3.10. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe
5.3.11. Ekstrakcja do fazy stałej
5.3.12. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej
5.3.13. Ekstrakcja cieczami w stanie nadkrytycznym
5.3.14. Przykłady rozdzielania ekstrakcyjnego
5.3.15. Obliczenia
5.3.16. Ćwiczenia rachunkowe
5.3.17. Pytania kontrolne
5.4. Wymiana jonowa
5.4.1. Zasada wymiany jonowej i chromatografii jonowymiennej
5.4.2. Rodzaje i właściwości grup funkcyjnych (jonogennych)
5.4.3. Podział jonitów ze względu na rodzaj związków i strukturę
5.4.4. Otrzymywanie syntetycznych jonitów organicznych
5.4.5. Współczynniki selektywności, podziału i rozdzielenia
5.4.6. Zastosowanie współczynnika podziału do obliczenia objętości retencji
5.4.7. Graficzne przedstawienie równowagi wymiany jonowej
5.4.8. Technika procesu wymiany jonowej w kolumnie
5.4.9. Przykłady metod rozdzielania
5.4.10. Obliczenia
5.4.11. Ćwiczenia rachunkowe
5.4.12. Pytania kontrolne

6. Kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej
6.1. Analiza śladowa
6.1.1. Przedmiot analizy śladowej
6.1.2. Rozwój analizy śladowej
6.1.3. Podział analizy śladowej
6.1.4. Jednostki stężeń w analizie śladowej
6.1.5. Zastosowanie analizy śladowej
6.1.6. Oznaczalność i ślepa próba w analizie śladowej
6.1.7. Specyfika wykonania analizy śladowej
6.1.8. Biologiczna rola pierwiastków śladowych
6.2. Specjacja i analiza specjacyjna
6.2.1. Znaczenie formy chemicznej występowania pierwiastków
6.2.2. Rola analizy specjacyjnej
6.2.3. Rodzaje specjacji
6.2.4. Specjacja stopni utlenienia
6.2.5. Specjacja różnych form występowania
6.2.6. Specjacja selenu i jego działanie przeciwutleniające
6.2.7. Specjacja pierwiastków toksycznych
6.2.8. Cykl przemian biogeochemicznych
6.2.9. Problematyka analizy specjacyjnej
6.3. Analiza środowiska
6.3.1. Pojęcia podstawowe ochrony środowiska i ekologii
6.3.2. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
6.3.3. Skażenie środowiska związkami nieorganicznymi
6.3.4. Skażenie środowiska związkami organicznymi
6.3.5. Analityka zanieczyszczeń środowiska
6.3.6. Monitoring zanieczyszczeń środowiska
6.3.7. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku pracy i zamkniętych pomieszczeniach
6.3.8. Zielona chemia analityczna
6.4. Obliczenia
6.5. Ćwiczenia rachunkowe
6.6. Pytania kontrolne          

Literatura
Wyniki ćwiczeń rachunkowych
Względne masy atomowe pierwiastków (2001 r.)


Chemiczne metody analizy ilościowej Wydanie VII

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.