księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych         Naukowe PWN          49.90zł   39.92zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkową dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonaniem, scaleniem i montażem konstrukcji stalowych, wynikające z niekompletnej lub niedopracowanej dokumentacji projektowej.

W książce są przedstawione:
• opis budowlanego procesu inwestycyjnego z podkreśleniem problemu współodpowiedzialności wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego za jakość i bezpieczeństwo wznoszonych obiektów;
• zagadnienia związane z normalizacją i zapewnianiem jakości oraz niezawodności materiałów i konstrukcji stalowej, regulowane przepisami unijnymi;
• elementy dokumentacji projektowej (program funkcjonalno-użytkowy, projekty: budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru), wykonawczej (projekty: warsztatowy i montażu) i odbiorowej.

Wskazane są też tzw. „wrażliwe miejsca” w opracowywanej dokumentacji, których niedocenianie często prowadzi do komplikacji na etapie wykonywania i montażu konstrukcji, tym samym powodując znaczne zwiększenie problemów i kosztów realizowanej inwestycji.

Książka jest adresowana do studentów wydziałów budownictwa jako przewodnik po całym procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących konstrukcji metalowych. Może być również przydatna osobom, które zajmują się zarówno samym projektowaniem w zakresie konstrukcji metalowych, jak i zarządzaniem projektami związanymi z budowlanym procesem inwestycyjnym, a także inwestorom – w poznaniu poszczególnych etapów przygotowania inwestycji, począwszy od pomysłu i określenia potrzeb, a skończywszy na dokumentacji projektowej, która będzie stanowić początek spełnienia ich planów inwestycyjnych.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Terminy i definicje
1.2. Skróty uzywane zgodnie z normą PN-EN 1090-1

2. Podstawy realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
2.1. Podstawy prawne
2.2. Uczestnicy budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
2.3. Metody realizacji inwestycji
2.4. Fazy realizacji budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

3. Normalizacja
3.1. Dobrowolność normalizacji
3.2. Dyrektywy i normy
3.3. Stosowanie Eurokodów
3.4. Ocena zgodności materiałów i konstrukcji

4. Zapewnienie niezawodności konstrukcji stalowych
4.1. Techniczne procedury zapewnienia niezawodności
4.2. Zarządzanie jakością
4.3. Współodpowiedzialność uczestników budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Ogólne zasady opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć budowlanych
5.1. Zasady przygotowania dokumentacji projektowej
5.2. Opracowania wstępne
5.3. Projekt budowlany - Pb
5.4. Projekt wykonawczy - Pw
5.5. Program funkcjonalno-użytkowy - PFU
5.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
5.7. Przedmiar robót
5.8. Szacowanie kosztów i koszty inwestorskie
5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - BIOZ
5.10. Wspólny słownik zamówień - CPV

6. Projektowanie obiektów o konstrukcji stalowej
6.1. Obszar zagadnień projektowych
6.2. Założenia i projekt wstępny
6.3. Kryteria ksztaltowania stalowej konstrukcji obiektu
6.4. Projektowanie wspomagane badaniami doświadczalnymi

7. Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej obiektów o konstrukcji stalowej
7.1. Zasady sporzadzania rysunku technicznego konstrukcji stalowych
7.2. Projekt budowlany obiektu o konstrukcji stalowej
7.3. Projekt wykonawczy obiektu o konstrukcji stalowej
7.4. Specyfikacja techniczna w projektach obiektów o konstrukcji stalowej
7.5. Przedmiar robót dla obiektów o konstrukcji stalowej
7.6. Oszacowanie kosztów konstrukcji stalowej
7.7. Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej
7.8. Projekt montażu konstrukcji stalowej
7.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - BIOZ

8. Technologie informatyczne w projektowaniu
8.1. Komputerowe wspomaganie projektowania - CAD
8.2. Modelowanie informacji o budynku - BIM

9. Tolerancje w konstrukcjach stalowych
9.1. Podstawowe definicje dotyczące tolerancji
9.2. Tolerancje w normach
9.3. Rodzaje tolerancji według PN-EN 1090-2
9.4. Tolerancje w dokumentacji projektowej


Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.