księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia fizyczna Tom 2 Fizykochemia molekularna Wydanie 5         Naukowe PWN          79.00zł   63.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz

ISBN: 978-83-01-14568-2

Ilość stron: 708 (wydanie 5)

Data wydania: 10/2014

Znakomity podręcznik wybitnych wykładowców!

Znany od ponad 30 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim podręcznik został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii.

Obok ścisłej prezentacji formalnej podstaw przedmiotu, książka zawiera obszerny i czytelnie napisany komentarz, liczne odniesienia do eksperymentu oraz opis najnowszych osiągnięć w zakresie:
• kwantowo-chemicznych metod obliczeniowych,
• widm atomowych i molekularnych,
• oddziaływań międzycząsteczkowych,
• nieliniowych właściwości optycznych materiałów,
• spektroskopii molekularnej (MW, IR, Raman, UV-VIS, XPS, UPS, ESCA, Auger),
• rezonansu magnetycznego (NMR, EPR), w tym metod impulsowych i obrazowania,
• struktury i właściwości materiałów,
• ciekłych kryształów i ich zastosowań,
• fotografii srebrowej i fotografii cyfrowej,
• historii odkryć naukowych w fizykochemii.

W podręczniku zastosowano obowiązującą nomenklaturę fizykochemiczną.

Tom 2 obejmuje zaawansowane zagadnienia chemii fizycznej zebrane w rozdziałach:
• podstawy mechaniki kwantowej i struktura elektronowa atomów;
• wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe;
• elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek;
• spektroskopia molekularna;
• struktura i właściwości ciał stałych i ciekłych kryształów;
• fotochemia;
• elementy termodynamiki statystycznej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemii, biologii, fizyki i farmacji, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.

Rozdziały:

8. PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ I STRUKTURA ELEKTRONOWA ATOMÓW 1
8.1. Podstawy doświadczalne teorii kwantów 1
8.2. Dualistyczny charakter cząstek materii i podstawy mechaniki kwantowej 12
8.3. Atom wodoru i jony wodoropodobne 30
8.4. Struktura elektronowa atomów wieloelektronowych 46
8.5. Przybliżone metody mechaniki kwantowej 61
8.6. Widma atomowe 72

9. WIĄZANIA CHEMICZNE I ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYCZĄSTECZKOWE 90
9.1. Wiązania jonowe i kowalencyjne 90
9.2. Elementy teorii wiązania kowalencyjnego 108
9.3. Wiązanie chemiczne w cząsteczkach dwuatomowych i ich struktura elektronowa 122
9.4. Zlokalizowane wiązania w cząsteczkach wieloatomowych 133
9.5. Zdelokalizowane wiązania w układach sprzężonych 143
9.6. Związki międzycząsteczkowe 156
9.7. Oddziaływania międzycząsteczkowe 164

10. ELEKTRYCZNE, OPTYCZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK 181
10.1. Polaryzowalność i momenty dipolowe cząsteczek 181
10.2. Anizotropia polaryzowalności cząsteczek i związane z nią zjawiska optyczne 200
10.3. Właściwości magnetyczne cząsteczek 219

11. SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 231
11.1. Przegląd widm cząsteczkowych 232
11.2. Kwantowochemiczny opis oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią 246
11.3. Absorpcyjne widma rotacyjne 259
11.4. Absorpcyjne widma oscylacyjne i oscylacyjno-rotacyjne 269
11.5. Efekt Ramana i widma ramanowskie 286
11.6. Elektronowe widma cząsteczek dwuatomowych 299
11.7. Widma elektronowe cząsteczek wieloatomowych 314
11.8. Spektroskopia rezonansów magnetycznych 367
11.9. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) 402
11.10 Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR) 424

12. STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW 444
12.1. Struktura i symetria kryształów 445
12.2. Metody dyfrakcyjne 451
12.3. Energia spójności kryształu. Kryształy metaliczne, jonowe, kowalencyjne i molekularne 457
12.4. Kryształy rzeczywiste. Defekty struktury krystalicznej 468
12.5. Pojemność cieplna ciał stałych 473
12.6. Anizotropia fizycznych właściwości kryształów 475
12.7. Rozszerzalność termiczna kryształów 478
12.8. Zjawiska piezo-, piro- i ferroelektryczne 482
12.9. Właściwości optyczne ośrodków uporządkowanych 492
12.10. Właściwości elektryczne ciał stałych 504
12.11. Ciekłe kryształy 521

13. FOTOCHEMIA 538
13.1. Podstawowe pojęcia i prawa fotochemii 538
13.2. Doświadczalne metody fotochemii 546
13.3. Przekazywanie energii elektronowej i sensybilizowane reakcje fotochemiczne 562
13.4. Kinetyka reakcji fotochemicznych 576
13.5. Fotografia 583

14. ELEMENTY TERMODYNAMIKI STATYSTYCZNEJ 596
14.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki statystycznej 596
14.2. Funkcje rozkładu 606
14.3. Zespoły statystyczne 612
14.4. Funkcje termodynamiczne i suma stanów gazu doskonałego 623
14.5. Statystyczno-termodynamiczne metody obliczania stałej równowagi i stałej szybkości reakcji 639
14.6. Statystyczno-termodynamiczny model roztworu 655
14.7. Elementy statystyczno-termodynamicznego opisu przemian fazowych 662
14.8. Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu molekularnym 668

Dodatki 673
D.4. Wodoropodobne orbitale atomowe 673
D.5. Konfiguracje elektronowe atomów 674
D.6. Operatory 677
D.7. Funkcjonał i pochodna funkcjonalna 678
D.8. Mnożenie wektorów i tensorów 679
D.9. Konfiguracja elektronowa i wiązania w niektórych homojądrowych cząsteczkach dwuatomowych w stanie podstawowym 681
D.10. Drgania i współrzędne normalne 682
D.11. Wielkości opisywane tensorami. Konwencja sumacyjna Einsteina 685
D.12. Redukcja liczby składników tensora 688


Chemia fizyczna Tom 2 Fizykochemia molekularna Wydanie 5

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.