księgarnia informatyczna

Ksi±żka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDĽwięk w filmie         Sonoria          67.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Małgorzata Przedpełska-Bieniek

ISBN: 978-83-928642-0-2

Ilo¶ć stron: 392

Data wydania: 2009

W¶ród zagadnień omówionych i zilustrowanych w ksi±żce znajduj± się m.in.:
• akustyka - istota fal dĽwiękowych, cechy dĽwięku
• elektroakustyka - mikrofony, stoły mikserskie, magnetofony, programy komputerowe
• realizacja dĽwięku w filmie - etapy produkcji, montaż dĽwięku, systemy dĽwięku przestrzennego, dokładne omówienie postprodukcji w wielu wariantach od sporz±dzenia budżetu na realizację dĽwięku i nagrań z planu po ostateczne zgranie w różnych formatach audio - dla różnych form filmowych, tv, reklamy, płyt dvd, itd.

Zainteresowani znajd± w niej wiele opisów urz±dzeń, definicji i rysunków, także z charakterystyk± najnowszych ¶wiatowych systemów udĽwiękowienia cyfrowego.

Ksi±żka zawiera także opis technologii udĽwiękowienia różnych rodzajów audycji telewizyjnych i form multimedialnych. Ponadto można się z niej dowiedzieć o mało znanych faktach z historii kina, o obróbce ta¶my ¶wiatłoczułej, zasadach korzystania z cytatów muzycznych i poprawnego sporz±dzenia metryki (wzory z różnych krajów), metodach archiwizacji i zabezpieczeniu materiałów dĽwiękowych.

Rozdziały:

Rozdział 1. D¬WIĘK I AKUSTYKA
1.1. ¬ródła dĽwięku
1.2. Drganie ciał sprężystych
1.3. Głos
1.4. Instrumenty muzyczne
1.5. Fale dĽwiękowe
1.6. Obiektywne wielko¶ci charkteryzuj±ce falę dĽwiękow±
1.7. Słuch
1.8. Subiektywna ocena dĽwięku
1.9. Wzajemne oddziaływane fal dĽwiękowych
1.10. Rozchodzenie się fal dĽwiękowych
1.11. Rozchodzenie się fal dĽwiękowych w pomieszczeniu zamkniętym
1.12. Pogłos
1.13. Adaptacja akustyczna pomieszczeń
1.14. Izolacyjno¶ć pomieszczeń
1.15. Rozchodzenie się fal dĽwiękowych w przestrzeni otwartej
1.16. Psychoakustyka
1.17. Różnice w odbiorze wrażeń wzrokowych i słuchowych
1.18. Różnice między słuchaniem bezpo¶rednim a po¶rednim

Rozdział 2. D¬WIĘK I ELEKTROAKUSTYKA
2.1. Historia
2.2. Tor przetwarzania sygnałów dĽwiękowych
2.3. Postać przebiegów akustycznych w torze fonicznym
2.4. Poł±czenia elementów toru fonicznego
2.5. Systemy rejestrowania i odtwarzania dĽwięku
2.6. ¬ródła sygnału fonicznego
2.7. Mikrofony
2.8. Konsolety i stoły mikserskie
2.9. Regulacja poziomu i wzmocnienia
2.10. Modyfikatory dĽwięku
2.11. Montaż dĽwięku
2.12. Rekonstrukcja dĽwięku
2.13. Mastering dĽwięku
2.14. Gło¶niki i słuchawki
2.15. Mierniki
2.16. Przesyłanie sygnałów dĽwiękowych na odległo¶ć
2.17. Rejestracja dĽwięku
2.18. Mechaniczny zapis i odczyt sygnałów fonicznych
2.19. Zapis i odczyt sygnałów fonicznych na ta¶mie ¶wiatłoczułej
2.20. Magnetyczny zapis i odczyt sygnałów fonicznych
2.21. Synchroniczny zapis i odczyt dĽwięku
2.22. Współczesne metody rejestracji dĽwięku
2.23. Komputerowe formaty zapisu dĽwięku
2.24. Wymagania stawiane kandydatom na realizatorów dĽwięku

Rozdział 3. D¬WIĘK I FILM
3.1. Historia dĽwięku w filmie niemym
3.2. Pocz±tki dĽwięku - film dĽwiękowy
3.3. Zawarto¶ć ¶cieżki dĽwiękowej filmu
3.4. Metody realizacji dĽwięku w filmie
3.5. Synchronizacja obrazu i dĽwięku w filmie
3.6. Filmowy montaż dĽwięku
3.7. Rola dĽwięku w filmie
3.8. DĽwięk przestrzenny - rozwój formatów
3.9. Filmowe zawody dĽwiękowe
3.10. Produkcja kinowego filmu fabularnego
3.11. Produkcja dĽwięku do innych form audiowizualnych

Rozdział 4. MUZYKA I FILM
4.1. Problemy muzyczne do rozwi±zania na etapie scenariusza
4.2. Wykorzystanie gotowych utworów
4.3. Umowy twórców
4.4. Dodatkowe wynagrodzenie twórców
4.5. Naruszenie praw twórców
4.6. Polskie prawo autorskie i przepisy reguluj±ce polski rynek medialny w ¶wietle przepisów międzynarodowych
4.7. Problemy muzyczne w okresie przygotowawczym filmu
4.8. Problemy muzyczne w okresie zdjęciowym filmu
4.9. Muzyka w okresie postprodukcji filmu

Podsumowanie
Spis ilustracji
Spis zdjęć


DĽwięk w filmie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.