księgarnia informatyczna

Ksi±żka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDĽwięki i fale         Naukowe UAM          40.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Ksi±żka opisuje podstawowe zjawiska falowe i ich Ľródła, wyja¶nia, jak kształtować wrażenia dĽwiękowe przez zmiany parametrów fizycznych fal. Do każdego rozdziału doł±czono ćwiczenia rachunkowe, które wymagaj± umiejętno¶ci różniczkowania i całkowania, a w dalszych rozdziałach - znajomo¶ci liczb zespolonych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków akustyka, reżyseria dĽwięku, protetyka słuchu i ochrona przed hałasem, a także dla fizyków, oceanografów, matematyków, specjalistów elektroników i geofizyków.

Spis tre¶ci:

1. WSTĘP

2. NATURA FALI AKUSTYCZNEJ
2.1. Propagacja stanu zaburzenia
2.2. Energia fali-energia akustyczna
Komentarz do rozdziału 2

3. WYSOKO¦Ć I BARWA D¬WIĘKU
3.1. Okres i częstotliwo¶ć fali
3.2. Interwały muzyczne
3.3. DĽwięk złożony
3.4. Muzyka
Komentarz do rozdziału 3
Ćwiczenia

4. GŁO¦NO¦Ć D¬WIĘKU
4.1. ¦rednie natężenie
4.2. ¦redni kwadrat ci¶nienia
4.3. Poziom natężenia
4.4. Poziom ci¶nienia
Komentarz do rozdziału 4
Ćwiczenia

5. SUPERPOZYCJA FAL
5.1. Zasada superpozycji
5.2. Fale koherentne - stała różnica faz (interferencja)
5.3. Fale koherentne - zmienna różnica faz (dudnienia)
5.4. Fale niekoherentne
Komentarz do rozdziału 5
Ćwiczenia

6. FALA PŁASKA
6.1. Podstawowe zależno¶ci
6.2. Długo¶ć i okres fali periodycznej
6.3. Dynamika ruchu cz±stki akustycznej
6.4. Kinematyka ruchu cz±stki akustycznej
6.5. Prędko¶ć propagacji
Komentarz do rozdziału 6
Ćwiczenia

7. FALA KULISTA
7.1. Podstawowe zależno¶ci
7.2. ¬ródło bezkierunkowe
7.3. ¬ródło kierunkowe
Komentarz do rozdziału 7
Ćwiczenia

8. ODBICIE
8.1. Fala płaska
8.2. Fala kulista
Komentarz do rozdziału 8
Ćwiczenia

9. FALE W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ
9.1. Fale koherentne
9.2. Fale niekoherentne
9.3. Czas pogłosu
Komentarz do rozdziału 9
Ćwiczenia

10. FALE STOJˇCE
10.1. DĽwiękowód dwustronnie zamknięty
10.2. DĽwiękowód jednostronnie zamknięty
10.3. Instrumenty dęte
10.4. DĽwiękowód dwustronnie otwarty
10.5. DĽwięki mowy
Komentarz do rozdziału 10
Ćwiczenia

11. UKŁADY AKUSTYCZNE
11.1. DĽwiękowód dwustronnie otwarty
11.2. DĽwiękowód dwustronnie zamknięty
11.3. DĽwiękowód jednostronnie zamknięty
Komentarz do rozdziału 11
Ćwiczenia

12. ¬RÓDŁA DYSKRETNE
12.1. Superpozycja dwóch fal
12.2. ¬ródła niekoherentne
12.3. ¬ródła koherentne
Komentarz do rozdziału 12
Ćwiczenia

13. ¬RÓDŁA ROZCIˇGŁE
13.1. ¬ródło liniowe niekoherentne
13.2. ¬ródło powierzchniowe niekoherentne
13.3. Koherentne Ľródło liniowe
13.4. ¬ródło powierzchniowe koherentne
Komentarz do rozdziału 13
Ćwiczenia

14. DYFRAKCJA
14.1. Zasada Huygensa
14.2. Dyfrakcja na szczelinie
14.3. Lokalizacja Ľródła
Komentarz do rozdziału 14
Ćwiczenia

15. ROZPRASZANIE I REFRAKCJA
15.1. Załamanie
15.2. Rozpraszanie
15.3. Refrakcja w atmosferze
15.4. Strefa ciszy
15.5. DĽwiękowód atmosferyczny
Komentarz do rozdziału 15
Ćwiczenia

16. EFEKT DOPPLERA I UNOSZENIA
16.1. Efekt Dopplera
16.2. Efekt unoszenia
16.3. Fala uderzeniowa N
Komentarz do rozdziału 16
Ćwiczenia

17. ZAKOŃCZENIE
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk


DĽwięki i fale

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.