księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych         WKiŁ          58.80zł   44.10zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Piotr Nita

ISBN: 978-83-206-1699-6

Ilość stron: 588

Data wydania: 2008 (wydanie 2, zmienione)

Twarda oprawa

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju.

Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych.

Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.

Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.

Rozdziały:

1. Wiadomości wstępne 13
1.1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące lotnisk i ruchu lotniczego 14
1.2. Elementy funkcjonalne lotnisk i ich charakterystyka 16
1.3. Rola i zadania nawierzchni lotniskowych 19
1.4. Specyfika pracy nawierzchni lotniskowych i jej obciążeń 20
1.5. Wpływ rozwoju konstrukcji statków powietrznych na rozwój infrastruktury lotniskowej 33

2. Prace pomiarowe oraz roboty ziemne na lotniskach 38
2.1. Ogólna charakterystyka robót lotniskowych 38
2.2. Przygotowanie terenu pod budowę lotniska 39
2.3. Prace pomiarowe związane z wyznaczaniem lotniska w terenie 41
2.4. Roboty ziemne na lotniskach 44
2.5. Ekonomiczne aspekty projektowania wysokościowego terenu lotniska 46
2.6. Metody projektowania pionowego ukształtowania terenu lotniska 48
2.7. Geologiczno-inżynierskie badanie gruntów i podłoży gruntowych pod powierzchnie lotniskowe 74
2.8. Nośność podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 86
2.9. Warunki konstruowania podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe 91
2.10. Metody badań i ustalenia miarodajnej wartości wskaźników nośności podłoża 92
2.11. Wzmocnienie podłoży gruntowych i metody badań ich nośności 98

3. Odwodnienie lotnisk 112
3.1. Uwagi ogólne 112
3.2. Pochodzenie wód podziemnych, ich znaczenie i charakterystyka 118
3.3. Systemy odwodnienia lotnisk 129
3.4. Nawadnianie pola wzlotów 141
3.5. Metody obliczeń odwodnienia lotnisk 141

4. Podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 152
4.1. Zadania i rola podbudów 152
4.2. Podbudowy pod nowe nawierzchnie lotniskowe 153
4.3. Istniejące podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe 161

5. Materiały, składniki i właściwości materiałów do budowy betonowych nawierzchni lotniskowych 163
5.1. Uwagi ogólne 163
5.2. Materiały składowe betonu nawierzchniowego 164
5.3. Metody projektowania mieszanki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie lotniskowe 181
5.4. Klasy wytrzymałości betonu 185
5.5. Klasy ekspozycji betonu 186
5.6. Materiały do wypełnienia szczelin w nawierzchniach betonowych 190
5.7. Metody badań podstawowych parametrów betonu nawierzchniowego 191
5.8. Wytrzymałość betonu na obciążenia udarowe 202

6. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 204
6.1. Uwagi ogólne 204
6.2. Cechy charakterystyczne i rodzaje konstrukcji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego 204
6.3. Betonowe nawierzchnie lotniskowe układane w szalunkach 207
6.4. Współczesne metody budowy nawierzchni betonowych bez szalunków – metodą ślizgową 213
6.5. Realizacja robót nawierzchniowych 226
6.6. Technologia betonów wałowanych w budowie nawierzchni lotniskowych 248
6.7. Kontrola jakości wykonywanych robót związanych z budową nawierzchni lotniskowych 254
6.8. Ogólna ocena wyników badań 262
6.9. Nowe technologie robót nawierzchniowych 263
6.10. Nawierzchnie z betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (betony wysokowartościowe) 264
6.11. Wzmocnienie nawierzchni betonowych 269

7. Lotniskowe nawierzchnie zbrojone z betonu cementowego 271
7.1. Lotniskowe nawierzchnie żelbetowe 271
7.2. Wykonanie nawierzchni żelbetowych w szalunkach 272
7.3. Nawierzchnie lotniskowe o zbrojeniu ciągłym 273
7.4. Wykonanie szczelin w nawierzchniach zbrojonych 276
7.5. Nawierzchnie betonowe o minimalnej zawartoœci stali
7.6. Nawierzchnie dyblowane 278
7.7. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone stalowym włóknem rozproszonym 283
7.8. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone włóknami sztucznymi 293
7.9. Zastosowania betonów zbrojonych włóknami sztucznymi w budowie nawierzchni 297

8. Lotniskowe nawierzchnie sprężone 300
8.1. Uwagi ogólne 300
8.2. Analiza czynników uzasadniających stosowanie płyt wstępnie sprężonych w budowie nawierzchni lotniskowych 304
8.3. Nawierzchnie lotniskowe z płyt wstępnie sprężonych 308

9. Lotniskowe nawierzchnie zbudowane z użyciem spoiw asfaltowych 320
9.1. Materiały stosowane do budowy nawierzchni lotniskowych z użyciem spoiw asfaltowych 320
9.2. Emulsje asfaltowe 339
9.3. Kruszywa mineralne 344
9.4. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych 351
9.5. Asfaltowe nawierzchnie lotniskowe 375
9.6. Nawierzchnie lotniskowe z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (Splitt - Mastix - Asphalt)
9.7. Renowacja nawierzchni z betonu asfaltowego 384
9.8. Technologia asfaltów spienionych i możliwość wykorzystania jej do robót nawierzchniowych na lotniskach 388
9.9. Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych geotekstyliami 389
9.10. Wzmacnianie nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi 390
9.11. Kontrola jakości realizowanych i wykonanych robót 391

10. Lotniskowe nawierzchnie darniowe i gruntowe 394
10.1. Warunki pracy nawierzchni darniowych i gruntowych 394
10.2. Ocena przydatności nawierzchni gruntowych i darniowych do startów i lądowań 399
10.3. Kryteria nośności nawierzchni darniowych 401
10.4. Użytkowanie nawierzchni darniowej 405
10.5. Charakterystyka czynników powodujących erozję gruntowych części nawierzchni lotniskowych 409

11. Niekonwencjonalne nawierzchnie lotniskowe 416
11.1. Nawierzchnie lotniskowe rulonowe typu MATA 416
11.2. Lotniskowe nawierzchnie składane w postaci pasm płytowych 418
11.3. System budowy nawierzchni operacyjnych typu MO-MAT 421
11.4. System składanych nawierzchni aluminiowych – aluminium airfi eld system 426

12. Diagnostyka techniczna i niezawodność nawierzchni lotniskowych 429
12.1. Uwagi ogólne 429
12.2. Problem stanów niezawodnościowych nawierzchni 437
12.3. Metody stosowane w ocenie stanu technicznego 441
12.4. Metody oceny nośności nawierzchni 446
12.5. Równość nawierzchni 458
12.6. Szorstkość nawierzchni 464
12.7. Metody ultradźwiękowe 467
12.8. Metody radarowe 469
12.9. Metoda sejsmiczna określania stanu technicznego układu konstrukcyjnego 471
12.10. Proponowane wskaźniki oceny nawierzchni
12.11. Miejsce diagnostyki nawierzchni lotniskowych w docelowym systemie ich utrzymania 478
12.12. Niezawodność techniczna betonowych nawierzchni lotniskowych 479
12.13. Problemy technicznej niezawodności nawierzchni 483

13. Rekonstrukcja, naprawy i zabiegi utrzymaniowe związane z wykorzystaniem nawierzchni lotniskowych 488
13.1. Czynniki wywołujące zmianę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych 488
13.2. Charakterystyka najczęściej występujących zniszczeń 491
13.3. Uszkodzenia nawierzchni z betonu asfaltowego 497
13.4. Wskaźniki bieżącej oceny technicznej nawierzchni lotniskowych 500
13.5. Kryteria kwalifikacyjne napraw i zabiegów utrzymaniowych 502
13.6. Remont i naprawy nawierzchni lotniskowych 503

14. Zaopatrzenie lotnisk w energię elektryczną 532
14.1. Uwagi ogólne 532
14.2. Urządzenia zasilające 532
14.3. Lotniskowe układy elektroenergetyczne wysokiego napięcia 533
14.4. Lotniskowe układy energetyczne niskiego napięcia 535
14.5. Linie przesyłowe i stacje transformatorowe 536
14.6. Współczesny model lotniskowych systemów elektroenergetycznych 539
14.7. Rozdzielnie niskiego napięcia 539
14.8. Rodzaje lotniskowych instalacji elektrycznych 543
14.9. Akumulatornie lotniskowe 543
14.10. Dokumentacja eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji 544

15. Zaopatrzenie lotnisk w wodę 545
15.1. Uwagi ogólne 545
15.2. Źródła wody i jej jakość 546
15.3. Składowe elementy urządzeń wodociągowych lotniska 548
15.4. Pozostałe elementy składowe sieci wodociągowej na lotnisku 552

16. Ekologiczne warunki koegzystencji lotniska i jego infrastruktury technicznej ze środowiskiem naturalnym 557
16.1. Uwagi ogólne 557
16.2. Hałas lotniczy i sposoby jego ograniczania 559
16.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie 563
16.4. Zagrożenia wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz gruntów środkami chemicznymi powstającymi w procesie eksploatacji lotnisk głównie ropą naftową i jej pochodnymi 567


Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.