księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAdsorpcja na węglu aktywnym         WNT          102.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Roop Chand Bansal, Meenakshi Goyal

ISBN: 978-83-204-3462-0

Ilość stron: 400

Data wydania: 03/2009

Książka jest obszernym opracowaniem na temat:
• struktury powierzchni węgla aktywnego,
• procesów powierzchniowych na granicy faz ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz
• modeli adsorpcji, energetyki i równań adsorpcji, energetyki i równań adsorpcji oraz zakresu ich stosowalności,
• sit molekularnych, ich charakterystyki i właściwości adsorpcyjnych,
• wykorzystania węgli aktywnych w różnych procesach technologicznych a także wielu gałęziach przemysłu, medycynie oraz ochronie środowiska.

W książce dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej interpretacji zjawisk zachodzących na powierzchni węgli aktywnych oraz parametrów i mechanizmów procesu adsorpcji związków organicznych i nieorganicznych.

Zawarto w niej ponad 1000 pozycji bibliografii oraz dużą liczbę ilustracji i tabel.

Prezentowany aktualny stan wiedzy zachęca do dalszych badań nad otrzymywaniem nowych węgli aktywnych, poszerzaniem zakresu ich zastosowania, szczególnie do usuwania substancji zanieczyszczających środowisko.

Książka polecana jest zarówno studentom i doktorantom wyższych uczelni technicznych, jak i technologom, a także osobom zajmującym się badaniami węgli aktywnych.

Rozdziały:

1. Węgiel aktywny. Struktura jego powierzchni  
1.1. Struktura krystaliczna węgli aktywnych  
1.2. Struktura porowata węgli aktywnych
1.3. Chemiczna struktura powierzchni węgla 
1.4. Wpływ powierzchniowych grup węgiel-tlen na właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych
1.5. Miejsca aktywne na powierzchni węgli 
1.6. Modyfikacja powierzchni węgla aktywnego 

2. Efekty energetyczne, modele i równania izoterm adsorpcji
2.1. Adsorpcja na powierzchni ciała stałego
2.2. Równowaga adsorpcji 
2.3. Efekty energetyczne adsorpcji 
2.4. Równania izotermy adsorpcji 

3. Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym 
3.1. Typy izoterm dla adsorpcji z roztworu
3.2. Typy izoterm adsorpcji
3.3. Czynniki wpływające na adsorpcję z roztworów binarnych  
3.4. Wyznaczanie indywidualnych izoterm adsorpcji z izoterm nadmiarowej adsorpcji
3.5. Grubość warstwy adsorpcyjnej 
3.6. Chemisorpcja z roztworów binarnych
3.7. Reguła Traubego 

4. Węglowe sita molekularne 
4.1. Preparatyka węglowych sit molekularnych
4.2. Charakterystyka węglowych sit molekularnych
4.3. Adsorpcja na węglowych sitach molekularnych

5. Zastosowanie adsorpcji na węglach aktywnych
5.1. Zastosowanie węgli aktywnych do adsorpcji z fazy ciekłej
5.2. Zastosowania węgli aktywnych do adsorpcji z fazy gazowej 
5.3. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w technologii nuklearnej
5.4. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w technologii próżniowej
5.5. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w medycynie
5.6. Wykorzystanie adsorpcji na węglu aktywnym do magazynowania gazu

6. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Usuwanie substancji nieorganicznych z wody
6.1. Adsorpcja związków nieorganicznych na węglu aktywnym  z roztworów wodnych
6.2. Adsorpcja miedzi na węglu aktywnym 
6.3. Adsorpcja chromu na węglu aktywnym
6.4. Adsorpcja rtęci na węglu aktywnym
6.5. Adsorpcyjne usuwanie kadmu z roztworów wodnych
6.6. Adsorpcja kobaltu z roztworów wodnych na węglach aktywnych 
6.7. Adsorpcja niklu na węglu aktywnym
6.8. Usuwanie ołowiu z wody
6.9. Adsorpcyjne usuwanie cynku
6.10. Adsorpcja arsenu na węglu aktywnym
6.11. Adsorpcyjne wydzielanie kationów obecnych w śladowych ilościach w roztworach wodnych
6.12. Mechnizm adsorpcji jonów metali na węglach aktywnych 

7. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Adsorpcyjne usuwanie związków organicznych z wody 
7.1. Adsorpcja związków halogenoorganicznych na węglu aktywnym
7.2. Adsorpcja na węglu aktywnym naturalnych substancji organicznych
7.3. Adsorpcja związków fenolowych na węglu aktywnym
7.4. Adsorpcja nitro- i aminozwiązków 
7.5. Adsorpcja pestycydów 
7.6. Adsorpcja barwników
7.7. Adsorpcja narkotyków i toksyn na węglach aktywnych
7.8. Adsorpcja innych związków organicznych na węglu aktywnym
7.9. Mechanizm adsorpcji związków organicznych na węglach aktywnyd

8. Adsorpcja na węglu aktywnym a ochrona środowiska. Usuwanie niebezpiecznych gazów i odorów
8.1. Usuwanie lotnych związków organicznych przy ich małych stężeniach
8.2. Usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych 
8.3. Usuwanie ditlenku siarki z gazów spalinowych 
8.4. System kontroli strat parowania (ELCD)
8.5. Ochrona górnych dróg oddechowych w środowisku niebezpiecznym 
8.6. Adsorpcja par rtęci na węglu aktywnym 
8.7. Usuwanie organicznych związków siarki
8.8. Adsorpcyjne usuwanie różnorodnych oparów i gazów


Adsorpcja na węglu aktywnym

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.