księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia organiczna WNT         WNT          59.85zł   48.48zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Ewa Białecka-Florjańczyk, Joanna Włostowska

ISBN: 978-83-204-3340-1

Ilość stron: 488

Data wydania: 2007 (wydanie 3)

Książka ta stanowi zwięzły, wyczerpujący, a zarazem interesujący i inspirujący wykład na temat chemii organicznej. W podręczniku zawarto to wszystko, co o chemii organicznej powinien wiedzieć współczesny student, uczeń – przyszły uczestnik Olimpiady Chemicznej, nauczyciel, inżynier, czy naukowiec parający się dyscypliną nauki pokrewną chemii.

W książce omówiono budowę cząsteczek i podstawowe pojęcia w chemii organicznej, główne grupy związków chemicznych, biomolekuły, zagadnienia stereochemii, związki organiczne stosowane w materiałach codziennego użytku – detergentach, lekach, dodatkach do żywności czy polimerach, projektowanie syntezy organicznej jako narzędzia zarówno do tworzenia nowych struktur, jak i odtwarzania już istniejących, zastosowanie reakcji enzymatycznych w chemii organicznej

Wiele miejsca poświęcono mechanizmom reakcji, które są kluczem do zrozumienia zachodzących przemian chemicznych. W trzecim wydaniu podręcznika dodano nowy rozdział pt.: „Zielona chemia” – chemia przyjazna środowisku.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów przyrodniczych różnych typów szkół wyższych, nauczycieli chemii, biologii, uczniów liceów, inżynierów, pracowników różnych firm wytwarzających półprodukty dla przemysłu chemicznego i gotowe wyroby dla konsumentów.

Rozdziały:
Symbole i skróty stosowane w tekście

1. Budowa cząsteczek oraz podstawowe pojęcia chemii organicznej
1.1. Struktura elektronowa atomów pierwiastków drugiego okresu
1.2. Związki organiczne jako pochodne węglowodorów. Podstawowe zasady nomenklatury
1.3. Wiązania chemiczne w związkach organicznych
1.4. Budowa a właściwości fizyczne związków chemicznych
1.5. Wybrane problemy z termodynamiki i kinetyki chemicznej
1.6. Cząstki reaktywne
1.7. Kwasy i zasady w chemii organicznej
1.8. Ustalanie struktury związków organicznych. Metody spektrometryczne

2. Węglowodory
2.1. Węglowodory nasycone - alkany
2.2. Węglowodory nienasycone - alkeny i alkiny
2.3. Dieny
2.4. Węglowodory aromatyczne

3. Alkohole i fenole
3.1. Alkohole
3.2. Fenole
3.3. Właściwości spektrometryczne alkoholi i fenoli

4. Etery
4.1. Budowa, nomenklatura, właściwości fizyczne
4.2. Otrzymywanie eterów
4.3. Właściwości chemiczne eterów
4.4. Etery cykliczne

5. Fluorowcowęglowodory
5.1. Alifatyczne fluorowcowęglowodory
5.2. Aromatyczne fluorowcowęglowodory
5.3. Związki metaloorganiczne
5.4. Inne reakcje fluorowcowęglowodorów

6.  Aldehydy i ketony
6.1. Budowa, klasyfikacja, nomenklatura, właściwości fizyczne
6.2. Występowanie oraz metody otrzymywania aldehydów i ketonów
6.3. Właściwości chemiczne związków karbonylowych
6.4. Właściwości spektrometryczne związków karbonylowych

7. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
7.1. Nomenklatura, budowa i właściwości fizyczne kwasów karboksylowych
7.2. Występowanie i otrzymywanie kwasów karboksylowych
7.3. Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych
7.4. Otrzymywanie i reakcje pochodnych kwasów karboksylowych
7.5. Polifunkcyjne kwasy karboksylowe i ich pochodne
7.6. Nadtlenokwasy
7.7. Właściwości spektrometryczne kwasów karboksylowych i ich pochodnych

8. Aminy
8.1. Klasyfikacja, budowa, nomenklatura, właściwości fizyczne
8.2. Występowanie i otrzymywanie amin
8.3. Właściwości chemiczne amin
8.4. Organiczne związki zawierające azot, inne niż aminy
8.5. Właściwości spektrometryczne amin

9. Organiczne związki siarki: tiole, tioetery, tiokwasy i ich pochodne. Kwasy sulfonowe

10. Projektowanie syntezy organicznej
10.1. Rozpuszczalniki
10.2. Katalizatory przeniesienia fazowego
10.3. Alkilowanie C—H kwasów. Syntezy z udziałem estrów kwasu malonowego, etylooctowego i fenyloacetonitrylu
10.4. Grupy zabezpieczające
10.5. Reakcje utleniania i redukcji w chemii organicznej
10.6. Typowe schematy reakcji
10.7. Przykładowe problemy z syntezy organicznej z rozwiązaniami

11. Związki heterocykliczne
11.1. Definicja. Podstawowe układy heterocykliczne. Nomenklatura
11.2. Związki z pierścieniem pięcioczłonowym
11.3. Związki z pierścieniem sześcioczłonowym
11.4. Reakcje związków heterocyklicznych
11.5. Tautomeria związków heterocyklicznych
11.6. Otrzymywanie związków heterocyklicznych
11.7. Występowanie związków heterocyklicznych w przyrodzie

12. Stereochemia
12.1. Stereochemia związków zawierających kilka centrów chiralności
12.2. Stereochemiczne aspekty syntezy organicznej

13. Biomolekuły
13.1. Lipidy
13.2. Izoprenoidy i steroidy
13.3. Sacharydy
13.4. Aminokwasy i białka
13.5. Kwasy nukleinowe
13.6. Biotransformacje w chemii organicznej

14. Wybrane praktyczne aspekty chemii organicznej
14.1. Detergenty
14.2. Dodatki do żywności
14.3. Projektowanie struktury związków biologicznie czynnych na przykładzie wybranych substancji leczniczych
14.4. Insektycydy i feromony
14.5. Substancje barwne
14.6. Polimery
14.7. Wybrane substancje toksyczne pochodzenia organicznego
14.8. „Zielona chemia” – chemia przyjazna środowisku

Skorowidz nazw ważniejszych związków organicznych wymienionych w tekście
Skorowidz typów reakcji, nazw ogólnych i innych stosowanych terminów


Chemia organiczna WNT

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.