księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDynamika chaotyczna belek płyt i powłok Metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych         WNT          31.50zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Awrejcewicz Jan, Krysko Yadim A.

ISBN: 83-204-3113-1

Ilośc stron: 342

Data wydania: 2005

Twarda oprawa

Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki.

Autorzy opisują nowe metody analizy wspomnianych układów ciągłych oraz prezentują nowe wyniki uzyskane w tym obszarze mechaniki.

Książka jest przeznaczona dla studentów, inżynierów i pracowników naukowych z obszaru zagadnień dotyczących metod dynamiki i statyki układów ciągłych, bifurkacji i chaosu oraz modelowania i metod numerycznych.

Rozdziały:

1. TEORIA POWŁOK NIEJEDNORODNYCH
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Podstawowe związki i założenia
1.3. Niejednorodność powłoki
1.4. Równania wariacyjne
1.5. Równania ruchu
1.6. Warunki brzegowe i początkowe
1.7. Sprowadzenie równań do postaci bezwymiarowej
1.8. Zmienne parametry sztywności
1.9. Współczynnik sztywności giętnej elementu powłoki
1.10. Funkcje uogólnione

2. NIESTATECZNOŚĆ STATYCZNA POWŁOK PROSTOKĄTNYCH
2.1. Pojęcia podstawowe teorii stateczności sprężystej
2.2. Dwie podstawowe postacie kryterium energetycznego bifurkacyjnej utraty stateczności
2.3. Metoda typu Bubnowa-Galerkina badania stateczności powłok
2.4. Metoda Bubnowa-Galerkina z przybliżeniami wyższych rzędów i algorytm numeryczny
2.5. Powłoki z dodatkami innych materiałów
2.6. Stateczność statyczna powłoki
2.7. Centralny kwadratowy element niejednorodności
2.8. Centralny krzyżowy dodatek niejednorodności
2.9. Niejednorodność typu "perforacja"

3. DRGANIA POWŁOK PROSTOKĄTNYCH
3.1. Liniowe i słabo nieliniowe drgania układów mechanicznych
3.2. Drgania własne powłok niejednorodnych
3.3. Nieliniowe drgania swobodne płyt i powłok
3.4. Widmowa analiza rozwiązania
3.5. Zbieżność metody
3.6. Widmowa analiza drgań swobodnych

4. DYNAMICZNA UTRATA STATECZNOŚCI POWŁOK PROSTOKĄTNYCH
4.1. Rodzaje dynamicznego wyboczenia
4.2. Konstrukcje idealne
4.3. Koncepcja stateczności układu w skończonym przedziale czasu
4.4. Matematyczne modele układów drgających i układy dynamiczne
4.5. Synchronizacja, chaos i quasi-okresowość
4.6. Bifurkacje statyczne i teoria katastrof
4.7. Katastrofa typu "zmarszczka" lub punkt graniczny
4.8. Katastrofa typu "fałda" lub bifurkacja symetryczna
4.9. Bifurkacje dynamiczne
4.10. Kryteria dla praktycznych obliczeń
4.11. Utrata stateczności powłok jednorodnych obciążanych poprzecznie
4.12. Utrata stateczności powłok niejednorodnych obciążanych poprzecznie

5. STATECZNOŚĆ ZAMKNIĘTEJ POWŁOKI WALCOWEJ PODDANEJ DZIAŁANIU OSIOWO NIESYMETRYCZNEGO OBCIĄŻENIA
5.1. Równania ruchu
5.2. Wpływ imperfekcji na stateczność powłok
5.3. Obciążenie pochodzące od przepływu typu wiatr
5.4. Zagadnienie statyczne
5.5. Dynamika

6. POWŁOKI KOMPOZYTOWE
6.1. Równania
6.2. Stateczność statyczna powłok warstwowych
6.3. Stateczność dynamiczna

7. INTERAKCJA SPRĘŻYSTYCH POWŁOK I PORUSZAJĄCEJ SIĘ MASY
7.1. Drgania konstrukcji przy więzach jednostronnych nałożonych na ruchomą masę
7.2. Równanie ruchu kloca
7.3. Postać bezwymiarowa równań ruchu kloca
7.4. Zagadnienie brzegowe i początkowe dla powłoki
7.5. Wysokość wzniosu
7.6. Drgania powłoki z więzami dwustronnymi nałożonymi na poruszającą się masę
7.7. Powłoka podczas zderzenia poprzecznego z ciałem sztywnym
7.8. Powłoka z obciążeniem poruszającym się ze stałą prędkością
7.9. Powłoka z obciążeniem poruszającym się ruchem jednostajnie przyspieszonym
7.10. Powłoka z obciążeniem poruszającym się ruchem jednostajnie opóźnionym
7.11. Wnioski

8. RUCH PŁYTY SZTYWNEJ PODCZAS ZABURZENIA TEMPERATUROWEGO
8.1. Wprowadzenie
8.2. Matematyczne sformułowanie problemu
8.3. Rozwiązanie zagadnienia przy użyciu metody transformacji Laplace'a
8.4. Analiza procesu stacjonarnego
8.5. Analiza procesu niestacjonarnego przy stałym współczynniku tarcia
8.6. Analiza procesu niestacjonarnego przy zmiennym współczynniku tarcia

9. SCENARIUSZE PRZEJŚCIA OD RUCHÓW HARMONICZNYCH DO CHAOTYCZNYCH
9.1. Wprowadzenie historyczne
9.2. Scenariusz Landaua-Hopfa (LH)
9.3. Scenariusz Ruella, Takensa i Newhousa (SRTN)
9.4. Scenariusz Feigenbauma (SF)
9.5. Scenariusz Pomeau-Manneville'a (SPM)
9.6. Synchronizacja częstości

10. DYNAMIKA ZAMKNIĘTYCH PODATNYCH POWŁOK WALCOWYCH
10.1. Wprowadzenie
10.2. Równania podstawowe
10.3. Metoda Bubnowa-Galerkina i reprezentacja Fouriera
10.4. Zagadnienia statyczne teorii zamkniętych powłok walcowych
10.5. Dynamiczne zagadnienia teorii zamkniętych powłok walcowych

11. STEROWANIE PRZESTRZENNO-CZASOWYM CHAOSEM POWŁOK WALCOWYCH
11.1. Przegląd literatury
11.2. Model matematyczny
11.3. Metoda Bubnowa-Galerkina i przekształcenie Fouriera
11.4. Sterowanie chaosem

12. BADANIE DRGAŃ CHAOTYCZNYCH PODATNYCH PROSTOKĄTNYCH POWŁOK PRZY ZASTOSOWANIU METODY BUBNOWA-GALERKINA I METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH
12.1. Równania podstawowe
12.2. Metoda Bubnowa-Galerkina z wyższymi przybliżeniami
12.3. Metoda różnic skończonych
12.4. Porównanie wyników otrzymanych przy użyciu metody Bubnowa-Galerkina i metody różnic skończonych
12.5. Wnioski


Dynamika chaotyczna belek płyt i powłok Metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.