księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAkcjonariusz         Wolters Kluwer          99.00zł   79.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak "akcje", "dywidenda" czy "prawo poboru". Termin "akcjonariusz" natomiast został wyparty przez określenie "inwestor ".

Dotychczas w Polsce inwestor jest akcjonariuszem zazwyczaj tylko z nazwy, bowiem motywem jego działania jest nabycie akcji w celu ich sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Inwestorzy nie znają lub nie wykonują uprawnień, jakie im przysługują.

Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak wiedzy w tym zakresie. Stąd też niniejsza publikacja powinna być traktowana jako kompendium podstawowej wiedzy, wiedzy niezbędnej, aby inwestor mógł być też akcjonariuszem par excellence.

Rozdziały:

Rozdział I. Spółka i akcje
1.1. Historia i rodzaje spółek
1.2. Akcje
1.3. Rodzaje akcji
1.4. Inne papiery wartościowe lub dokumenty emitowane bądź wydawane przez spółkę akcyjną
1.5. Umorzenie akcji
1.6. Unieważnienie dokumentu akcji

Rozdział II. Akcjonariusz i prawa z jego akcji
2.1. Prawa każdego akcjonariusza
2.2. Prawa osobiste akcjonariusza
2.3. Prawa akcjonariuszy mniejszościowych
2.4. Prawa akcjonariuszy większościowych
2.5. Prawa wszystkich akcjonariuszy
2.6. Obowiązki akcjonariusza

Rozdział III. Akcjonariusz i walne zgromadzenie
3.1.Akcjonariusz a rada nadzorcza i zarząd
3.2. Porozumienia akcjonariuszy
3.3. Akcjonariusz a walne zgromadzenie spółki publicznej i niepublicznej

Rozdział IV. Obrady
4.1. Lista obecności i listy akcjonariuszy
4.2. Pełnomocnicy
4.3. Ważność obrad
4.4. Przewodniczący walnego zgromadzenia
4.5. Ustalenie porządku obrad
4.6. Dyskusja i podejmowanie uchwał
4.7. Metody głosowania
4.8. Ogłoszenie wyników głosowania
4.9. Przerwy
4.10. Zamknięcie obrad
4.11. Protokół walnego zgromadzenia

Rozdział V. Rozporządzenie akcją
5.1. Współuprawnieni z akcji
5.2. Zbycie akcji
5.3. Zastaw
5.4. Użytkowanie
5.5. Dzierżawa
5.6. Pożyczka

Rozdział VI. Akcjonariusz w spółce publicznej
6.1. Dematerializacja akcji spółki publicznej i jej skutki
6.2. Obowiązkowy udział w systemie rozrachunków i rozliczeń (systemie rekompensat)
6.3. Zakaz manipulacji
6.4. Informacje poufne i okres zamknięty
6.5. Znaczne pakiety
6.6. Prawo przymusowego wykupu
6.7. Prawo żądania wykupu
6.8. Prawo żądania ustanowienia rewidenta do spraw szczególnych
6.9. Prawo żądania przez akcjonariusza od Komisji Nadzoru Finansowego zapewnienia ochronyinteresów
6.10. "Krótka sprzedaż"
6.11. Spółka publiczna w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

Rozdział VII. Akcjonariusz w sytuacjach szczególnych
7.1. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki
7.2. Przymusowy odkup akcji
7.3. Przymusowy wykup akcji
7.4. Umorzenie akcji
7.5. Umowa nabycia mienia od akcjonariusza

Rozdział VIII. Akcjonariusz w postępowaniach szczególnych
8.1. Zabezpieczenie na akcjach
8.2. Egzekucja z akcji
8.3. Akcjonariusz w postępowaniach restrukturyzacyjnych
8.4. Akcjonariusz w postępowaniach związanych z niewypłacalnością spółki
8.5. Akcjonariusz w postępowaniu likwidacyjnym


Akcjonariusz

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.