księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAutor - Wydawca Poradnik prawa autorskiego         Wolters Kluwer          79.00zł   63.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

To już 6. wydanie vademecum dla każdego, kto chce poznać prawo autorskie w praktyce. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe omówienie podstawowych zasad prawa autorskiego, obejmujące kwestie zarówno ochrony i przeniesienia praw autorskich, jak i ich naruszenia oraz odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu.

Dodatkowo tekst został wzbogacony o szereg praktycznych porad dotyczących stosunków wydawcy z autorem. Zaprezentowano również bogate orzecznictwo sądów w sprawach z zakresu prawa autorskiego.

W obszernym aneksie zamieszczone zostały wzory umów niezbędnych w pracy każdego wydawcy i autora - m.in. umowy wydawniczej z autorem, umowy z tłumaczem, umowy z wydawcą zagranicznym czy umowy z grafikiem - obowiązujące w prawie polskim oraz w zagranicznych systemach prawnych.

Spis teści:

1. UTWÓR
Przejaw działalności twórczej
W razie sporu pojawiają się biegli
Ustalenie czy utrwalenie
Formalności
Opracowania cudzych utworów
Zbiory utworów
Tytuł
Wyłączenia spod ochrony
Czy słownik jest utworem?
Publikacja i rozpowszechnienie

2. AUTOR
Współtwórczość
Dzieło zbiorowe
Autor pracownikiem
Autor naukowcem
Spadkobiercy
Dzieła osierocone

3. OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE
Prawo do autorstwa utworu, do oznaczenia swoim nazwiskiem, pseudonimem. albo udostępnienia go anonimowo
Prawo do integralności utworu
Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

4. OCHRONA OSOBISTYCH PRAW AUTORSKICH
Publiczne oświadczenie
Zadośćuczynienie pieniężne
Pieniądze na cel społeczny
Uprawnieni do akcji sądowej
Odpowiedzialność karna

5. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE
Pola eksploatacji
Droit de suite
Reprografia
Uprawnienia organizacji radiowych i telewizyjnych

6. OGRANICZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Dozwolony użytek prywatny
Dozwolony użytek publiczny

7. OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści
Roszczenie o wyrównanie wyrządzonej szkody
Uprawniony do roszczenia
Przepadek na rzecz Skarbu Państwa

8. CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Sytuacje szczególne
Fundusz Promocji Twórczości
Sposób obliczania terminu
Przepisy przejściowe
Przedawnienie

9. PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Umowa wydawnicza
Zasada swobody umów
Wynagrodzenie autora
Zakres przeniesionych praw
Egzemplarz utworu

10. UMOWY LICENCYJNE
Treść umowy licencyjnej
Zawarcie umowy
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy z powodu istotnych interesów twórczych
Odstąpienie od umowy przez twórcę po przyjęciu utworu
Odstąpienie z powodu naruszenia autorskich praw osobistych

11. ZŁOŻENIE UTWORU
Niedotrzymanie terminu złożenia dzieła
Dostarczenie dzieła
Potwierdzenie złożenia dzieła

12. PRZYJĘCIE UTWORU
Terminy
Przyjęcie dzieła
Uzależnienie przyjęcia dzieła od dokonania przez autora zmian
Nieprzyjęcie dzieła
Wady prawne dzieła

13. OPRACOWANIE REDAKCYJNE
Ocena "obcego" materiału ilustracyjnego
Cytat - w dozwolonych granicach
Korekta autorska

14. UMOWY Z FOTOGRAFAMI
Umowy o wykonanie utworu fotograficznego
Umowy o wykorzystanie utworu
Co ze zdjęciami reporterskimi?
Znaleźć autora!

15. UMOWY Z GRAFIKAMI
Umowa
Przedmiot umowy
Zakres przenoszonych praw
Wynagrodzenie
Niedotrzymanie terminu na dostarczenie dzieła

16. UMOWY Z KARTOGRAFAMI

17. WYDAWNICTWA KOŚCIELNE

18. PRAWO MIĘDZYNARODOWE

19. KONWENCJA BERNEŃSKA
Zasady ochrony
Przedmiot ochrony
Zakres ochrony
Czas ochrony
Prawa autora

20. COPYRIGHT, CZYLI KONWENCJA POWSZECHNA
Przedmiot i zakres ochrony
Wymogi formalne
Nota copyrightowa
Czas ochrony
Prawa autora

21. ACTA, CZYLI BUNT INTERNAUTÓW

22. ORGANIZACJE PRAWA AUTORSKIEGO
Komisja Prawa Autorskiego
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

23. PRAWO DO PORTRETU, LISTU I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI
Ochrona wizerunku
Ochrona adresata korespondencji
Możliwości w razie naruszeń
Ochrona tajemnicy źródeł informacji

24. ŹRÓDŁA PRAWA AUTORSKIEGO
Kodeks cywilny
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Konwencje międzynarodowe
Dyrektywy Wspólnot Europejskich

25. PODATKI, FINANSE, EGZEMPLARZE OBOWIĄZKOWE
Podatki autora - podatek dochodowy
Egzemplarze autorskie a podatek dochodowy od osób fizycznych
Opodatkowanie autorów książek podatkiem od towarów i usług - VAT
Podatki wydawcy
Finanse wydawcy
Opłata skarbowa, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych
Egzemplarze obowiązkowe

26 JAK OBLICZYĆ OBJĘTOŚĆ KSIĄŻKI?

27. WARTO PRZECZYTAĆ

ANEKS

A. AKTY PRAWNE

B. UMOWY FRANCUSKIE
Wzór umowy z autorem o wydanie dzieła z zakresu literatury pięknej
Wzór umowy z autorem o wydanie dzieła naukowego, technicznego lub prawniczego
Wzór umowy o przeniesienie prawa wydania w języku obcym
Wzór umowy o koedycję z wydawcą zagranicznym

C. UMOWY NIEMIECKIE
Wzór umowy wydawniczej z autorem
Wzór umowy wydawniczej o tłumaczenie

D. UMOWY AMERYKAŃSKIE
Wzór umowy wydawniczej z autorem
Wzór umowy wydawcy amerykańskiego z wydawcą zagranicznym

E. UMOWY ANGIELSKIE
Wzór umowy wydawniczej z autorem
Wzór umowy o sprzedaż praw do tłumaczenia

F. UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Wzór międzynarodowej umowy dotyczącej wspólnego wydania (Co-Edition)
Wzór międzynarodowej umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture)

G. UMOWY DLA WYDAWCY POLSKIEGO
Wzór umowy wydawniczej z autorem
Wzór umowy licencyjnej z autorem
Wzór umowy z grafikiem


Autor - Wydawca Poradnik prawa autorskiego

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.