księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBadania statystyczne         Wolters Kluwer          59.00zł   50.15zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W podręczniku Badania statystyczne zaproponowano spojrzenie na statystykę jako system, którego głównym celem jest poznawanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej danego kraju.

Najważniejszy element tego procesu stanowi badanie statystyczne, a jedną z głównych jego składowych jest zbieranie danych. Po raz pierwszy w ramach ujednoliconego ujęcia całego systemu statystyki przedstawiona została rola i znaczenie statystyki publicznej w funkcjonowaniu państwa i jej związki ze statystyką akademicką.

Choć zaprezentowane techniki obliczeniowe statystyki opisowej wypełniają znaczną cześć podręcznika, to stanowią one tylko niezbędny element całościowego obrazu statystyki. Ich zrozumienie wymaga jedynie elementarnej znajomości matematyki na poziomie pojęciowym.

Z tego też powodu zrezygnowano z omawiania metod statystyki opisowej wymagających znajomości algebry liniowej i rachunku macierzowego. Pominięto również metody odnoszące się do modelu statystycznego, do wyjaśnienia którego potrzebna jest wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Nie wszystkie metody traktowane są z jednakową uwagą.

Metody proste, omawiane w wielu innych podręcznikach, przedstawiono tylko pobieżnie. Szczegółowo wyjaśnione zostały natomiast metoda najmniejszych kwadratów oraz procedury obliczania wartości współczynnika Giniego, w innych podręcznikach często pomijane.

Baczną uwagę zwrócono też na kwantyle i sposoby ich obliczania. Wszystkie definicje pojęć stosowanych w statystyce opisowej podano w sposób zgodny z definicjami statystyki matematycznej.

Rozdziały:

1. Rozwój statystyki
1.1. Rodowód
1.2. Klasyfikacja statystyki
1.3. Instytucje i organizacje statystyczne
1.4. Kodeksy etyki statystycznej
Pytania sprawdzające

2. Naukowe poznawanie świata
2.1. Elementy procesu poznawczego
2.2. Indukcyjny model zdobywania wiedzy naukowej
2.3. Statystyczne poznawanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej
2.4. Istota badań statystycznych
2.5. Definicje podstawowych pojęć
Pytania sprawdzające

3. Statystyczne klasyfikacje społeczne i gospodarcze
3.1. Klasyfikacje w naukach przyrodniczych
3.2. Klasyfikacje regionalne
3.3. Standaryzacje i klasyfikacje klasyfikacji
3.4. Polskie klasyfikacje
Pytania sprawdzające

4. Kwantyfikacja
4.1. Łącznik empirii z teorią
4.2. Klasyfikacja cech i metod kwantyfikacji
4.3. Pojęcie miary i pomiaru
4.4. Skalowanie
4.5. Idea konstrukcji wskaźników
4.6. Dane statystyczne
Pytania sprawdzające

5. Jednowymiarowe szeregi statystyczne i ich opis
5.1. Rozkłady cech
5.2. Szeregi rozdzielcze
5.3. Parametry rozkładów jednej cechy
Pytania sprawdzające

6. Korelacja i regresja
6.1. Korelacja
6.2. Idea metody najmniejszych kwadratów
6.3. Uogólnienie na dowolną liczbę obserwacji
6.4. Kryterium najmniejszej sumy odchyleń absolutnych
6.5. Metoda najmniejszej odległości statystycznej
6.6. Regresja częściowa
Pytania sprawdzające

7. Tablice strukturalne i ich opis
7.1. Istota tablic strukturalnych
7.2. Zróżnicowanie struktur
7.3. Podobieństwo struktur
7.4. Tablice dwudzielne, rozkłady dwuwymiarowe i ich parametry
7.5. Podobieństwo jednostek statystycznych ze względu na ich charakterystyki binarne
7.6. Związek między dwiema cechami binarnymi
Pytania sprawdzające

8. Tablice wielocechowe
8.1. Dwuwymiarowe szeregi rozdzielcze
8.2. Przedziałowe szeregi rozdzielcze
8.3. Analiza macierzy danych
8.4. Analiza wierszowa macierzy danych
8.5. Analiza kolumnowa macierzy danych
Pytania sprawdzające

9. Szeregi czasowe
9.1. Składowe szeregów czasowych
9.2. Wahania koniunkturalne
9.3. Wahania sezonowe
9.4. Wskaźniki dynamiki
Pytania sprawdzające

10. Wskaźniki statystyczne
10.1. Historia wskaźników
10.2. Rodzaje wskaźników
10.3. Wskaźniki wzrostu i rozwoju
10.4. Wskaźniki zdrowotnościowe
10.5 Wskaźnik kosztów utrzymania
10.6. Klasyfikacja i harmonizacja wskaźników
Pytania sprawdzające

11. Proces badania statystycznego
11.1. Schemat ogólny
11.2. Cel badania
11.3. Operat losowania
11.4. Specyfikacja cech
11.5. Wybór próby statystycznej
11.6. Pomiar wybranych cech
11.7. Opis i analiza danych
Pytania sprawdzające

12. Podstawowe badania urzędowe
12.1. Wstęp
12.2. Badanie budżetów gospodarstw domowych
12.3. Badanie koniunktury gospodarczej
12.4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Pytania sprawdzające


Badania statystyczne

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.