księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBezpieczeństwo i Higiena Pracy 2010         Wolters Kluwer          189.00zł   160.65zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Beata Wawrzyńczak-Jędryka (red)

ISBN: 978-83-264-0323-1

Ilość stron: 944

Data wydania: 04/2010

Książka obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby Czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu źródłach z tego zakresu. Zamierzeniem Autorów i Wydawcy było dostarczenie zainteresowanym narzędzia, z którego szybko i w łatwy sposób będą mogli korzystać.

Z pewnością sprzyjają temu m.in.: 
• klarowny podział zagadnień-problemów na rozdziały, z których każdy wyczerpuje zagadnienie,
• zamieszczenie przykładowych programów szkoleń, ocen ryzyka wszystkich stanowisk w przykładowej firmie, list kontrolnych w zakresie minimalnych wymagań dla wybranych maszyn i urządzeń, licznych przydatnych druków,
• przedstawienie w sposób modelowy, jak należy przeprowadzić dochodzenie powypadkowe,
• uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ramką i hasłem "Ważne!",
• szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów bocznych w tekście,
• przyjazna dla Czytelnika szata graficzna.

Publikacja będzie aktualizowana w miarę zmieniających się przepisów i potrzeb.

Rozdziały:

1. PODSTAWY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1.1. Międzynarodowe źródła prawa pracy
1.1.1. Konwencje i zalecenia MOP
1.1.2. Europejska Karta Społeczna Rady Europy
1.1.3. Dyrektywy Unii Europejskiej
1.1.4. Dyrektywy nowego podejścia obowiązujące w UE
1.2. Krajowe źródła polskiego prawa pracy
1.2.1. Konstytucja RP
1.2.2. Kodeks pracy i inne ustawy
1.2.3. Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy regulujące obszar bezpieczeństwa i higieny pracy
1.2.4 Polskie Normy
1.3. Zakładowe źródła prawa pracy
1.3.1. Układy zbiorowe pracy
1.3.2. Regulamin pracy
1.3.3. Bezpieczeństwo i higiena w regulaminie pracy
1.3.4. Instrukcje bhp
1.4. Wykaz wybranych przepisów

2. ORGANIZACJA OCHRONY PRACY W ZAKŁADZIE
2.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2.1.Organizacja i podporządkowanie służby bhp
2.2.2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp
2.2.3. Zakres działalności służby bhp
2.2.4. Uprawnienia służby bhp
2.3. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
2.3.1. Zasady powoływania i skład komisji bhp
2.3.2. Zadania i działalność komisji
2.4. Społeczna inspekcja pracy
2.4.1. Organizacja społecznej inspekcji pracy
2.4.2. Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy
2.4.3. Ochrona prawna społecznego inspektora pracy

3. METODYKA KONTROLI WARUNKÓW PRACY PRZEZ SŁUŻBĘ BHP
3.1. Wprowadzenie do metodyki kontroli
3.1.1. Pojęcie kontroli oraz kontrola a nadzór
3.1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
3.1.3. Rodzaje i cechy kontroli
3.2. Przykłady kontroli w zależności od charakteru zakładu pracy
3.2.1. Kontrola kompleksowa zakładu typu produkcyjnego
3.2.2. Kontrola kompleksowa zakładu typu administracyjno-biurowego
3.2.3. Kontrola kompleksowa zakładu typu handlowego

4 METODYKA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BHP
4.1. Podstawy prawne szkoleń bhp
4.1.2. Rodzaje i częstotliwość szkoleń w zakresie bhp
4.1.3. Cele formy i organizatorzy szkolenia
4.2. Szkolenie wykładowców i instruktorów szkoleń bhp
4.2.1. Zasady szkolenia
4.2.2. Program szkolenia wykładowców i instruktorów
4.2.3. Omówienie poszczególnych tematów programu szkolenia wykładowców i instruktorów bhp.
4.3. Szkolenia wstępne
4.3.1.Wprowadzenie do szkoleń wstępnych
4.3.2.Instruktaż ogólny
4.3.3. Ramowy i szczegółowy programy instruktażu ogólnego
4.3.4. Instruktaż stanowiskowy
4.3.5. Ramowy i szczegółowy programy instruktażu stanowiskowego
4.4. Szkolenia okresowe
4.4.1. Wprowadzenie do szkoleń okresowych
4.4.2. Ramowe i szczegółowe programy szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowniczych
Wykaz wybranych przepisów

5. OBOWIĄZKI I PRAWA PRACODAWCY, KADRY KIEROWNICZEJ ORAZ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
5.1. Obowiązki pracodawcy
5.1.1. Ogólne obowiązki pracodawcy
5.1.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
5.1.3. Ponoszenie przez pracodawcę odpowiedzialności za stan bhp w zakładzie
5.1.4. Koordynacja prac wykonywanych przez pracowników podległych różnym pracodawcom
5.2. Obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami
5.2.1. Odpowiedzialność kadry kierowniczej za sprawy bhp
5.3. Obowiązki i prawa pracowników w zakresie bhp
5.3.1.Obowiązki pracowników w zakresie bhp
5.3.2. Uprawnienia pracowników w sytuacji nieodpowiednich warunków pracy
5.3.3. Konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika wymagań bhp
Wykaz wybranych przepisów

6. WARUNKI PRACY
6.1. Budowa i uruchamianie zakładu
6.1.1. Wymagania bhp na etapie projektowania inwestycji
6.1.2. Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy ds. bhp
6.1.3. Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
6.1.4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
6.2. Pomieszczenia pracy
6.2.1. Wymagania ogólne stawiane pomieszczeniom
6.2.2. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń
6.2.3. Wymagania jakie powinny spełniać drogi, przejścia, schody, drzwi itp. w zakładzie pracy
6.2.4. Wymagania dotyczące oświetlenia
6.2.5. Wymagania dotyczące ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
6.3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
6.3.1.Wymagania budowlane
6.3.2. Wymagania dotyczące wyposażenia i urządzenia
6.4. Kontrola czynników wpływających na warunki pracy
6.4.1. Obowiązkowe badania i pomiary czynników środowiska pracy
6.4.2. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników środowiska pracy
6.5. Organizacja stanowisk pracy
6.5.1. Idea ergonomii i jej zastosowanie na stanowisku pracy
6.5.2. Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i zagrożeniami
6.5.3. Wymagania dotyczące organizacji wybranych stanowisk pracy (stanowisko pracy biurowej, przy obrabiarce, na otwartej powierzchni itp.)
6.6. Certyfikacja oraz ocena zgodności maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi
6.6.1. Wymagania Kodeksu pracy
6.6.2. Wymagania zasadnicze i minimalne dotyczące maszyn i urządzeń
6.6.3. Ocena zgodności
6.6.4. Certyfikacja na znak bezpieczeństwa
6.6.5. Deklaracja zgodności
Wykaz wybranych przepisów

7. OCHRONA ZDROWIA ZATRUDNIONYCH
7.1. Profilaktyczne badania lekarskie
7.1.1. Badania obowiązkowe: wstępne, okresowe i kontrolne
7.1.2. Badania sanitarno-epidemiologiczne
7.1.3. Badania lekarskie kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami
7.1.4. Badania lekarskie wymagane przy wykonywaniu innych zawodów
7.2. Ochrona zdrowia pracowników
7.2.1. Ochrona zdrowia kobiet
7.2.2. Ochrona zdrowia pracowników młodocianych
7.2.3. Ochrona zdrowia pracowników niepełnosprawnych
7.2.4. Służba medycyny pracy
7.3. Rodzaje i przyczyny chorób zawodowych
7.3.1. Definicja i rodzaje chorób zawodowych
7.3.2. Profilaktyka i postępowanie w razie zaistnienia choroby zawodowej
7.4. Rodzaje i przyczyny chorób zawodowych
7.4.1. Definicja choroby zawodowej
7.4.2. Rodzaje i przyczyny chorób zawodowych
7.4.3. Profilaktyka i postępowanie w razie zaistnienia choroby zawodowej
7.5. Posiłki i napoje profilaktyczne
7.5.1. Co to są warunki szczególnie uciążliwe
7.5.2. Co to jest posiłek profilaktyczny i komu przysługuje
7.5.3. Obowiązki pracodawcy w ww. zakresie
7.6. Pierwsza pomoc medyczna
7.6.1. Prawny obowiązek udzielania pomocy
7.6.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
7.6.3. Konieczne wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy
7.6.4. Apteczka pierwszej pomocy
Wykaz wybranych przepisów

8. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ PRACY
8.1. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
8.1.1. Zarządzanie bhp jako element zarządzania przedsiębiorstwem
8.1.2. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
8.1.3. Praktyczne aspekty zarządzania bhp
8.1.4. Zintegrowany system zarządzania
8.2. Ocena ryzyka zawodowego
8.2.1. Wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego
8.2.1. Metody oceny ryzyka zawodowego
8.2.2. Przykładowe oceny na różnych stanowiskach
Wykaz wybranych przepisów

9. WYPADKI PRZY PRACY
9.1. Charakterystyka wypadków przy pracy
9.1.1. Definicje
9.1.2. Nagłość zdarzenia
9.1.3. Przyczyna zewnętrzna
9.1.4. Związek z pracą
9.2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
9.2.1. Powoływanie zespołu powypadkowego
9.2.2. Metody badania wypadków przy pracy
a) metoda TOL,
b) metoda MORT,
c) analiza STEP,
d) analiza odchyleń,
e) analiza drzewa przyczyn,
f) analiza drzewa błędów,
g) analiza przepływu energii
9.2.3.Szczegółowe rozwinięcie metody TOL
9.2.4. Postępowanie powypadkowe
9.2.5. Dokumentacja powypadkowa
9.2.6. Postępowanie odwoławcze
9.3. Postępowanie w razie wypadku w drodze do lub z pracy
9.3.1. Definicja wypadku w drodze do lub z pracy
9.3.2. Postępowanie powypadkowe
9.3.3. Dokumentacja powypadkowa
9.4. Postępowanie w razie wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
9.4.1. Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
9.4.2. Postępowanie powypadkowe
9.4.3. Dokumentacja powypadkowa
Wykaz wybranych przepisów

10. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
10.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej
10.1.1. Wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
10.1.2. Wymagania dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia
10.1.3. Kategorie zagrożenia ludzi
10.2. Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpożarowej
10.2.1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja biurowca
10.2.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja hipermarketu
10.2.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja szkoły
10.2.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja zakładu produkcyjnego
10.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
10.3.1. Wymagania dotyczące wyposażenia w gaśnice
10.3.2. Wymagania dotyczące wyposażenia w hydranty
10.4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
10.4.1. Zawartość i przeznaczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Wykaz wybranych przepisów

11. ZEWNĘTRZNY NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
11.1. Państwowa Inspekcja Pracy
11.1.1. Organy i zakres działalności PIP
11.1.2. Obowiązki PIP
11.1.3. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec inspektora pracy
11.1.4. Obowiązki inspektora pracy wobec pracodawcy i jego pracowników
11.1.5. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy
11.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna
11.2.1. Organy PIS
11.2.2. Zakres działalności PIS
11.2.3. Zakres działalności inspektora sanitarnego
11.2.4. Obowiązki i uprawnienia inspektora sanitarnego
11.3. Urząd Dozoru Technicznego
11.3.1. Organy dozoru technicznego
11.3.2. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
11.3.3. Prawa i obowiązki inspektora UDT względem pracodawcy
11.3.4. Obowiązki pracodawcy wobec dozoru technicznego
11.4. Państwowa Straż Pożarna
11.4.1. Zadania PSP
11.4.2. Struktura organizacyjna PSP
11.4.3. Uprawnienia organów PSP
11.4.4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
11.5. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
11.5.1 Struktura organizacyjna PIOŚ.
11.5.2. Zadania PIOŚ
11.5.3. Uprawnienia organów PIOŚ
11.6. Urząd Nadzoru Budowlanego
11.6.1.Organy nadzoru budowlanego
11.6.2. Obowiązki nadzoru budowlanego
11.6.3. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego
11.7. Wyższy Urząd Górniczy
11.7.1. Organy nadzoru górniczego
11.7.2. Zakres działania organów nadzoru górniczego
11.7.3. Uprawnienia innych organów nadzoru na terenie zakładu górniczego.
Wykaz wybranych przepisów

12. WYMAGANIA BHP PRZY WYBRANYCH PRACACH I ZAWODACH
12.1. Wymagania bhp przy wybranych pracach
12.1.1. Wymagania bhp przy ręcznych pracach transportowych
12.1.2. Wymagania bhp przy pracach na wysokości
12.1.3. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
12.1.4. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
12.2. Wymagania bhp przy wykonywaniu wybranych zawodów
12.2.1. BHP przy robotach budowlanych
12.2.2. BHP przy pracach adm.-biurowych
12.2.3. BHP przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
12.2.4. BHP przy pracach spawalniczych
12.2.5. BHP kierowcy wózka jezdniowego
12.2.6. BHP przy robotach ziemnych
12.2.7. BHP przy pracach leśnych
12.2.8. BHP przy obróbce drewna
12.2.9. BHP przy azbeście


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2010

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.