księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBHP w budownictwie         Wolters Kluwer          52.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Kazimierz Kościukiewicz

ISBN: 978-83-264-0147-3

Ilość stron: 288

Data wydania: 01/2010

W książce autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników, prowadzenia procesu budowlanego, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie bhp oraz kwestię obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

Książka zawiera również wzory obowiązujących formularzy oraz słowniczek użytych pojęć.

Pozycja adresowana jest przede wszystkim do osób związanych z branżą budowlaną: pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów służby bhp oraz pracowników. Jednak ze względu na szeroko potraktowany temat, może być użyteczna w branżach pokrewnych, a nawet niezwiązanych z budownictwem.

Rozdziały:
Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Rozdział I. Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 19
1. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 19
2. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 21

Rozdział II. Obowiązki osób kierujących pracownikami 25

Rozdział III. Prawa i obowiązki pracownika 27
1. Podstawowe prawa pracownika 27
2. Podstawowe obowiązki pracownika 29

Rozdział IV. Dobór pracowników 35
1. Kryteria doboru pracowników 35
2. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 36
3. Prace wzbronione młodocianym 37
4. Prace wzbronione młodocianym w budownictwie 38
5. Prace w budownictwie, przy których wolno zatrudnić młodocianych w celu nauki zawodu 42
6. Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet 43

Rozdział V. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 47

Rozdział VI. Ochrona zdrowia pracowników 53
1. Badania lekarskie 53
2. Rola medycyny pracy 57
3. Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy 58

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 61
1. Wypadki przy pracy 61
2. Choroby zawodowe 73
3. Choroby zawodowe w budownictwie 81
4. Podstawowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 83

Rozdział VIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, w pomieszczeniach pracy i na stanowiskach pracy 89
1. Obiekty budowlane 89
2. Pomieszczenia pracy 91
3. Oświetlenie 95
4. Ogrzewanie i wentylacja 97

Rozdział IX. Wymagania związane z procesem pracy 99
1. Obowiązek zapobiegania zagrożeniom 99
2. Podstawy oceniania ryzyka zawodowego 100
3. Organizacja stanowiska pracy 101
4. Obsługa oraz stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych 103
5. Transport wewnętrzny i magazynowanie 106
6. Transport wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym 117
7. Ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi 121

Rozdział X. Znaki i sygnały bezpieczeństwa na stanowisku pracy 127
1. Wymagania i zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa 127
2. Stosowanie znaków bezpieczeństwa 129
3. Oznaczanie przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg 129
4. Sygnały świetlne 129
5. Sygnały dźwiękowe 130
6. Komunikaty słowne 130
7. Stosowanie sygnałów ręcznych 131

Rozdział XI. Prace szczególnie niebezpieczne 135
1. Informacje ogólne 135
2. Prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie 136

Rozdział XII. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 147

Rozdział XIII. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej w budownictwie oraz odzież i obuwie robocze 151
1. Środki ochrony zbiorowej 151
2. Środki ochrony indywidualnej 152
3. Odzież i obuwie robocze 165

Rozdział XIV. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie 167
1. Przepisy dotyczące wykonywania prac budowlanych 167
2. Przygotowanie prac budowlanych 167
3. Plac budowy, zagospodarowanie, rozmieszczenie materiałów i sprzętu 168
4. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie 171
5. Maszyny budowlane oraz inne urządzenia techniczne 174
6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne – prace elektryczne 179
7. Prace ziemne 181
8. Prace ciesielskie 185
9. Prace zbrojarskie i betoniarskie 185
10. Prace spawalnicze 187
11. Prace murarskie i tynkarskie 190
12. Prace montażowe 191
13. Prace na wysokości 192
14. Prace na drabinach 194
15. Prace dekarskie i izolacyjne 195
16. Prace rozbiórkowe 196
17. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe 197
18. Prace z azbestem 199
19. Rusztowania i ruchome podesty robocze 205
20. Prace budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych 208

Rozdział XV. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia 213

Rozdział XVI. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsultacje z pracownikami 221
1. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 221
2. Konsultacje z pracownikami 222

Rozdział XVII. Posiłki i napoje 223

Rozdział XVIII. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 225
1. Przepisy ogólne 225
2. Szatnie 228
3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami 230
4. Ustępy 233
5. Jadalnie 234
6. Pomieszczenia do wypoczynku 235
7. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników 236
8. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 237
9. Palarnie 237

Rozdział XIX. Kontrole warunków pracy 239
1. Instytucje i służby kontrolne 239
2. Państwowa Inspekcja Pracy 239
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna 243
4. Społeczna inspekcja pracy 245
5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 248

Rozdział XX. Zachowanie się pracowników w razie wypadku, awarii, pożaru, klęsk żywiołowych 251
1. Podstawowe uregulowania prawne 251
2. Zachowanie się pracowników w razie wypadku przy pracy 252
3. Organizacja pierwszej pomocy 253
Obowiązująca dokumentacja 255
Słownik 277
Wykaz aktów prawnych 284


BHP w budownictwie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.